« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - U tabulky - vyřazení z kategorie místních komunikací PKD-83148/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U tabulky - vyřazení z kategorie místních komunikací PKD-83148/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPHD27Q9*
MHMPXPHD27Q9
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor dopravy
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1
IČ: 00064581
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.: Vyřizuje/tel.:
<br> MHMP 1568921/2021 XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
<br> Č.j.: 236004255
<br> MHMP-1862424/2021/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1785419/2021PKD 23.11.2021
<br>
<br>
Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad
podle ustanovení § 40 odst.4 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě žádosti
odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy č.j.MHMP 1568921/2021 ze dne 04.11.2021,v souladu
s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
<br> o z n a m u j e
<br> zahájení správního řízení o změně zatřídění níže uvedené místní komunikace v předmětných
úsecích - vyřazení z kategorie místních komunikací,podle § 3 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a v souladu s vyhláškou č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
Místní komunikace III.třídy U tabulky,umístěné na pozemcích parc.č.3976/7,3976/37 <,>
3976/38,3976/39 a 4497/1,vše v k.ú.Horní Počernice.Žádost o vyřazení předmětné části
pozemní komunikace podat odbor dopravy MHMP na základě požadavku Městské části Praha
20 z důvodu složitých majetkoprávních vztahů a z toho plynoucích sporů o provádění údržby a
oprav této komunikace <.>
<br> Práva účastníků řízení upravuje správní řád.V rámci řízení jsou účastní...

Načteno

edesky.cz/d/5029936

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz