« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-6613/MJT/2021 Smlouva kupní- Věra Jechová jako prodávající

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
'„_,S » 6613MJTí2021
<br> Níže psaného dne,měsíce a roku uzavírají podle ust.& 2079 a násl.zákona č.8951012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> Věra Jechová
<br> bytem: jjj—.g; +3++ *ŘĚ 394 26 Skalsko
<br> (dále též jen „Prodávající“)
<br> a
<br> Středočeský kraj
<br> IČO ?0891095
<br> se sídlem: Zborovská 81í1 I,Praha 5,PSČ 150 21
<br> zastoupený: Liborem Lesákem,radním pro oblast investic.majetku a veřejných zakázek Středočeského kraje,na základě pověření hejtmanky ze dne 22.06.2021
<br> (dále též jen „Kupujíťl'“)
<br> tuto
<br> kupní smlouvu
<br> I <.>
<br> 1.Prodávající je vlastníkem pozemku p.č.930 v k.ú.Sudoměř o výměře 488 m2 — ostatní plocha.zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj„ Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX na LV XX pro obec a katastrální území Sudoměř (dále jen „Předmět koupě“ nebo _.<.> Pozemek“)
<br> 2.Předmět koupě je zastavěn silnicí,která přešla do vlastnictví Kupujícího podle zákona č.1570000 Sb.<.> o přechodu některých věcí,práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů <.>
<br> 11 <.>
<br> Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu,a Kupující se zavazuje jej převzít & zaplatit za něj Prodávající kupní cenu dle čl.III.této smlouvy <.>
<br> 111 <.>
<br> I.Smluvní strany se dohodly,že kupní cena za Předmět koupě činí 48.800 Kč (slovy: Čtyřicetosmtisícosmset korun českých).Kupní cena je osvobozena od DPH dle ust.š 56 odst.1 písm.a),b),zákona č.2332004 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> 2.Kupní cenu Kupující uhradí Prodávající na č.učtuesfw'tšaaao 90 dnů poté,co Kupujícímu bude doručeno vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí,Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> IV <.>
<br> X.Prodávající prohlašuje,že mu nejsou známy žádné skutečnosti,které by uzavření této smlouvy bránily a že na Pozemku neváznou věcná břemena ani zástavní práv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz