« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Průběžná PKD-83140/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průběžná PKD-83140/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPHG5BCX*
MHMPXPHG5BCX
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Nad Klikovkou XXXX/XX
XXX XX Praha X
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1933055/2021/O4/Vz Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1609418/2021PKD 25.11.2021
<br>
Opatření obecné povahy
Magistrát hlavního m sta Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako p íslušný správní
ú ad podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o zm n n kterých zákonů (zákon o silničním provozu),ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen
„zákon č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve
zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základ posouzení žádosti
adresáta a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské editelství Policie hl.m <.>
Prahy,odbor služby dopravní policie
<br> vydává
podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších p edpisů
(dále jen „vyhláška č.294/20015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení a za ízení na místní komunikaci I.t ídy
v ul.Průb žná v Praze 10 cca v úseku budov č.1941/62 – 1945/70 v obou jízdních pásech
z důvodu provád ní rekonstrukce komunikace,akce „Zvýšení bezpečnosti chodců na tram.zast <.>
Kubánské nám.a Radošovická,Praha 10,č.akce 2970419“ v termínu 6.12.– 17.12.2021 za
níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení p enosného dopravního značení...

Načteno

edesky.cz/d/5027948

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz