« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - VPS - Černošice a Dobříč - vyvěšení na úřední desku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
<.> j
<br> Evidenční číslo smlouvy: 449/2021
<br> Veřejnoprávní smlouva
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> (dále jen,<,> veřejnoprávní smlouva")
<br> l <.>
Smluvní strany
<br> Město Černošice,IČO: 00241121
zastoupené s'tarostou obce: Mgr.Filipem Kořínkem
adresa městského úřadu: Karlštejnská 259,252 28 Černošice,Středočeský kraj
<br> ciále jen,<,> město Černošice"
<br> a
<br> Obec Dobříč,IČO: 00241172
Zastoupena starostou Ing.jiřím Vaňharou
adresa obecního úřadu: Dobříč 10,252 25 Jinočany,Středočeský kraj
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: Cemošice
<br> dále jen,<,> obec Dobříč"
<br> na základě usneseni Zastupitelstva města Černošice č.Z/24/5/2021 ze dne 20.1 0.2021 a
usnesení Zastupitelstva obce Dobříč č,USNESENÍ č.13/18/22 ze dne 04.10.2021 uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> ll <.>
<br> Předmět smlouvy a smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> 1.V souladu s ustanovením § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,a s ustanovením § 1 05 zákona č.250/201 6 Sb,<,> o odpovědnosti za
přestupky a ňzení o nich,budou orgány města Černošice vykonávat namísto orgánů obce
Dobříč v jejím správním obvodu přenesenou působnost na úseku projednáváni přestupků <.>
<br> 2.Na základě této stniouvy budou orgány obce Černošice místně příslušnými správními
orgány v řízeních o přestupcích pro správní obvod obce Dobříč <.>
<br> 3.Správní poplatky a náklady řízeni vybírané Městským úřadem Černošice při plnění této
smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Černošice <.>
<br> 4.výnos pokut uložených orgány Města Černošice při plnění 'této smlouvy je příjmem
rozpočtu obce Černošice,není-li zákonem stanoveno jinak <.>
<br> 5.Obec Dobříč předá do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy městu Černošice na pobočku
Městského úřadu Černošice,která se nachází na adrese Podskalská 19,120 00 Praha 2
veškerou spisovou agendu související s výkonem činnosti podle této smlouvy.Město
<br> 1/3
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5024684


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz