« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - VPS - Český Brod a Břežany II (změna) - vyvěšení na úřední desku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Dohoda
<br> o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Břežany II podle
<br> ustanovení § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,uveřejněné
ve Věstníku Středočeského kraje pod č.64/VS/2006,k zajišťování výkonu přenesené působnosti
<br> věcech přestupků
ve
<br> ČI.I
<br> Smluvní strany
1.Město Český Brod,IČO 00235334
<br> se sídlem náměstí Husovo 70,282 24 Český Brod,Středočeský kra]
<br> zastoupené starostou města Bc.Jakubem Nekoiným {dále jen město Český Brod)
<br> 2.Obec Břežany II,IČO 00235288
<br> se sídlem Břežany II čp.63,282 01 Český Brod,Středočeský kraj
<br> zastoupená starostkou obce Alenou Hlaváčkovou,příslušná do správního obvodu obce s
rozšířenou působností města Český Brod (dále obec Břežany II)
<br> ČI.II
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva města Český Brod č.83/2021,ze dne 22.09.2021 a
dne.<.> '^.-.<.> ^č.^f^zavírají uvedené smluvní stranyusnesení Zastupitelstva obce Břežany II
<br> v souladu s ustanovením § 166 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Břežany
<br> :e•••/
<br> II dne 11.09.2006 <.>
<br> ČI.III
<br> Změna smluvního rozsahu výkonu přenesené působnosti
<br> Smluvní strany se dohodly na změně článku 2 veřejnoprávní smlouvy takto:
<br> 1.V souladu s ustanovením § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a s ustanovením § 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za
<br> přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o odpovědnosti za
<br> přestupky"),budou orgány města Český Brod vykonávat namísto orgánů obce Břežany II
<br> přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků <.>
<br> 2.Na základě této smlouvy budou orgány města Český Brod místně příslušnými správními
<br> orgány v řízeních o přestupcích pro správní obvod obce Břežany II <.>
<br> 3.Správní poplatky a náklady řízení vybírané Městský...

Načteno

edesky.cz/d/5024683


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz