« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍtermínu druhého veřejného projednáníAktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období)aVyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území UZR-83023/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍtermínu druhého veřejného projednáníAktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období)aVyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území UZR-83023/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
<br> t e l.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> termínu druhého veřejného projednání
<br> Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
(na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy v uplynulém období)
<br> a
<br> Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Touto vyhláškou oznamujeme stanovení dalšího,v pořadí druhého,termínu veřejného
<br> projednání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (dále jen „Aktualizace
<br> č.5 ZÚR HMP“) a navazujeme jí na dříve doručenou vyhlášku "Veřejná vyhláška –
<br> oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl.m <.>
<br> Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území",zveřejněnou dne 15.10.2021
<br> na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy.Další termín byl doplněn z důvodu nutnosti
<br> projednání kompletní dokumentace Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5 ZÚR HMP na
<br> udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“),kde vlivem technické závady nebyly
<br> přiloženy aktualizované Přílohy - hodnotící tabulky kapitoly č.16 Přílohy <.>
<br> Všechna dosud zaslaná stanoviska,připomínky a námitky k projednávané územně
<br> plánovací dokumentaci zůstávají v platnosti.Konec lhůty pro jejich uplatnění je
<br> stanoven termínem konání posledního veřejného projednání,tj.termín 23.11.2021 byl
<br> posunut na 11.1.2022 včetně <.>
<br> Návrh Aktualizace č.5 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl <.>
<br> m.Prahy č.38/9 ze dne 14.6.2018,kterým byla schválena Zpráva o uplatňování Zásad
<br> územního rozvoje hl.m.Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) <.>
<br> Zpracovaný návrh Aktualizace č.5 ZÚR HMP a dokumentace VVURÚ byl v souladu
<br> s § 37 zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/5022806

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz