« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška, Rozhodnutí JMK Brno, Velké Opatovice- Chlum, extravilány

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - JmK Brno.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 164808/2021 Sp.zn.: S - JMK 157019/2021 OD Brno 22.11.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,v rámci své působnosti stanovené v ust.§ 67 odst.1
písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,jako odvolací orgán příslušný podle ust.§ 178 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále také „správní řád“),a jako příslušný instančně nadřízený správní úřad
podle ust.§ 40 odst.3 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále také „zákon o
pozemních komunikacích“),rozhodl o odvolání paní Hany Rozbořilové,trvale bytem Družstevní 20 <,>
Letovice,proti rozhodnutí Městského úřadu Boskovice,Odboru dopravy,jako speciálního stavebního
úřadu,ze dne 12.08.2021,č.j.DMBO 16596/2021/DOP,sp.zn.SMBO 247/2019 DOP,kterým byla
povolena podle ust.§ 115 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“),stavba „II/372 Velké Opatovice – Chlum,extravilány“ stavebníkovi Jihomoravskému
kraji,IČ 70888337,se sídlem Žerotínovo náměstí 3,Brno,zastoupenému Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje,příspěvkovou organizací kraje,IČ 70932581,se sídlem Žerotínovo náměstí 3 <,>
Brno,takto:
<br>
<br> Odvolání paní Hany Rozbořilové se podle ust.§ 90 odst.5 správního řádu zamítá a napadené
rozhodnutí Městského úřadu Boskovice,Odboru dopravy,jako speciálního stavebního úřadu,ze dne
12.08.2021,č.j.DMBO 16596/2021/DOP,se potvrzuje <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,(dále též „KrÚ JMK“ nebo „odvolací orgán“) jako
instančně nadřízený speciální stavební úřad obdržel od Městského úřadu Boskovice,Odboru dopravy <,>
(dále též „MěÚ Boskovice“) spisový materiál sp.zn.SMBO 247/2019 DOP,stanovisko k odvolání <,>
odvolání paní Hany Rozbořilové (dále jen „odvolatelky“) ze dne 14.09.2021 (dále jen „odvolání“) a
doplnění odvolání 20...

Načteno

edesky.cz/d/5022705

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz