« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení- Boskovice. ul. Na Skalce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení spol. územ. a staveb. řízení - Boskovice Na Skalce.pdf
Městský ú řad Bosko vice
Odb o r dop ravy
<br> n áměst í 9.kvě tna 954/2,680 0 1 Bo sko vice
<br>
Veřejnou vyhláškou <,>
<br> datovou schránkou <,>
<br> doporučeně na dodejku
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 23580/2021 DOP
<br> DMBO 23582/2021/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 16.11.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně,funkčně
<br> a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“),podle ust.§ 15 odst.1 písm.c) a § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> a podle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) tímto v souladu s ust.§ 94m stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení
<br> a dotčeným orgánům,že u něj bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci vydání
<br> společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou dle projektové
<br> dokumentace: „Boskovice,ul.Na Skalce – Stavební úpravy místní komunikace“ umístěnou
<br> na pozemcích parc.č.1736/1,7083/1,4276/3,4272,1736/8,1691/2,1367/1,1635/1,1637/1,1596/2 <,>
<br> 1634/2 a 4270/1 v kat.území Boskovice (dále také jen „stavba“) <.>
<br>
<br> Společné územní a stavební řízení bylo u Městského úřadu Boskovice v souladu s ust.§ 44 odst.1
<br> správního řádu zahájeno dne 11.11.2020 doručením žádosti o vydání společného územního rozhodnutí
<br> a stavebního povolení ze strany stavebníka – města Bosko...

Načteno

edesky.cz/d/5022701

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz