« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program dotací z rozpočtu města Trutnova
Program dotací z rozpočtu města Trutnova
<br>
Okruh způsobilých žadatelů o dotace
- Žadatelem je právnická nebo fyzická osoba,která má bydliště,sídlo či působnost především na
<br> území města Trutnova,není-li specifikováno v jednotlivých kategoriích jinak <.>
- Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,příspěvkovým organizacím města a jím
<br> založeným korporacím.Za neuhrazený závazek se považuje i neprovedené nebo nesprávně
provedené vyúčtování v minulosti poskytnuté dotace <.>
<br> - Žadatel je nezpůsobilým,pokud jde o fyzickou nebo právnickou osobu,u které bylo zahájeno a je
vedeno insolvenční nebo exekuční řízení nebo je v likvidaci <.>
<br>
Podmínky pro poskytnutí dotace
<br> - Žádost o dotaci na účel vymezený tímto programem musí splňovat podmínky vymezené tímto
programem <.>
<br> - Žadatel je povinen dodržet ostatní podmínky stanovené Zásadami č.2/2021 Poskytování a čerpání
dotací z rozpočtu města Trutnova (dále jen „Zásady“) <.>
<br>
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech
<br> - Podané žádosti budou vyhlašovatelem dotace předkládány k projednání příslušným orgánům
města.Vyhlášené termíny zasedání orgánů budou zveřejněny v Radničních listech a na webových
stránkách města <.>
<br>
Kritéria pro hodnocení žádostí
<br> - Žádost musí být formálně správná,tj.musí obsahovat všechny náležitosti (viz příslušné vzory
žádostí níže).V případě,že žádost nebude obsahovat všechny náležitosti,bude vrácena žadateli
k doplnění <.>
<br> - Žadatel musí splňovat všechny podmínky stanovené tímto programem a Zásadami <.>
- Účel požadované dotace musí být přínosný pro město Trutnov a jeho občany <.>
<br>
<br>
A.Dotace vyhlášené Odborem finančním Městského úřadu Trutnov
<br> Lhůta pro podávání žádostí je od 15.01.do 15.11.daného kalendářního roku,není-li v rámci
jednotlivých dotačních programů stanoveno jinak <.>
<br>
1.DOTACE NA ÚČELY V KATEGORII SPORT:
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto
účelu:
15.000.000 Kč za...
Zásady č 2 2021
MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
<br>
ZÁSADY č.2/2021
<br>
Poskytování a čerpání dotací
z rozpočtu města Trutnova
<br>
<br>
<br>
Vydal Zastupitelstvo města Trutnova
Schváleno dne 20.09.2021 usnesením Zastupitelstva města Trutnova č.ZM_2021-174/4
Zpracoval Ing.XXXX XXXXXXXX,DiS.- Odbor finanční Bc.XXXXX XXXXXXX,DiS.- Útvar interního auditu a kontroly
Odborný garant vedoucí Odboru finančního
Dotčené orgány
a organizace městský úřad
<br> Účinnost od 23.11.2021
Nahrazuje Zásady č.1/2020
<br> Změna -
Počet stran 5
Počet příloh 4
<br>
<br>
<br>
<br>
Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova strana 1 (celkem 5)
<br> ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
<br>
<br>
Článek 1
Předmět úpravy
<br>
(1) Tyto zásady upravují postup města Trutnova (dále jen „město“ nebo „poskytovatel“) při poskytování
dotací z rozpočtu města a podmínky jejich čerpání <.>
<br> (2) Město poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy dotace právnickým nebo fyzickým osobám
především se sídlem nebo bydlištěm na území města nebo působícím na území města (dále jen
„žadatelé“ nebo „příjemci“),a to:
a) na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem (dále jen „Program“) <,>
b) na jiný účel na základě individuální žádosti žadatele <.>
<br>
(3) Dotace podle těchto zásad nejsou určeny příspěvkovým organizacím města <.>
<br> (4) Na poskytnutí dotace není právní nárok.O případném nevyhovění žádosti a jeho důvodu bude
žadatel bez zbytečného odkladu vyrozuměn <.>
<br>
<br> Článek 2
Vymezení pojmů
<br>
Pro účely těchto zásad se rozumí
a) dotací - peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města na stanovený účel <,>
b) programem - souhrn věcných,časových a finančních podmínek podpory účelu v něm určeného <,>
c) příslušnou komisí - komise rady města,jejíž odborná oblast působení se shoduje s oblastí,pro
<br> niž je žádána finanční podpora <,>
d) tajemníkem komise - pracovník města jmenovaný do této funkce radou města
e) předsedou komise – její člen,zvolený radou města <,>
f) příslušný odbor - odbor Městsk...

Načteno

edesky.cz/d/5022029

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz