« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace – Horky nad Jizerou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-6743/OŽP/2021
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
<br> ze Středočeského Infrastrukturního fondu
v rámci Tematického zadání Životní prostředí
<br> Oblast podpory Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo
životního prostředí) v rámci Výzvy č.4/2019
<br> Smluvní strany
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5
<br> zastoupený Mgr.Janou Skopalíkovou,radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: 4440009090/6000
<br> (dále jen „Poskytovatel“)
<br> a
<br> Obec Horky nad Jizerou
se sídlem Horky nad Jizerou 93,PSČ 294 73,Horky nad Jizerou
<br> zastoupená Jaroslavem Skálou,starostou
<br> IČ: 00237795 DIČ: CZ00237795
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.: 7428181/0100
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle § 10a a následujících zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.250/2000 Sb.“) tuto smlouvu:
<br> Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z.č.250/2000 Sb.a zákona
č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.320/2001 Sb.“) <.>
<br> 2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z.č.320/2001 Sb.veřejnou
finanční podporou <.>
<br> - 1 -
<br>
<br> 3.Pro potřeby této smlouvy se rozumí:
a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje právnické osobě
<br> na stanovený účel <,>
b) primární poskytovatel dotace je Ministerstvo zemědělství nebo Státní fond životního prostředí
<br> nebo Ministerstvo životního prostředí <,>
c) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků
<br> (dále jen „vyúčt...

Načteno

edesky.cz/d/5021935

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz