« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - Oznámení o VŘ č. 2021/48 - specialista/ka v oblasti vodního hospodářství, odbor životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc
Čestně prohlašuji,že jsem bezúhonný(á) a není proti mé osobě vedeno trestní řízení <.>
<br> Zavazuji se tímto,že v případě,že budu vybrán(a) z výběrového řízení a bude se mnou zahájeno jednání v rámci předsmluvních pracovněprávních vztahů,doložím před vznikem pracovního poměru výpis z evidence Rejstříku trestů <.>
V případě nedoložení výpisu z evidence Rejstříku trestů beru na vědomí,že se mnou nebude možné uzavřít pracovní poměr <.>
Jsem rovněž srozuměn(a) s tím,že v případě,že se výpisem z evidence Rejstříku trestů prokáže toto čestné prohlášení za nepravdivé,budu nést všechny právní důsledky z toho vyplývající <.>
<br> V Olomouci dne ………………… <.>
<br>
…………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis uchazeče
<br> Poznámka: Toto čestné prohlášení je určeno pouze těm uchazečům,kteří v době podání přihlášky do výběrového řízení mají výpis z evidence Rejstříku trestů starší 3 měsíců nebo nemají výpis žádný <.>
<br>
čestné prohlášení
Profesni_zivotopis.doc
Profesní životopis
<br> pro
<br> statutární město Olomouc
<br> Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V ………………………….dne ……………………
<br> ………………………………………
<br> podpis
<br>
<br>
<br> Příjmení,jméno,titul: …………………………………………… nar.: ……………………
<br>
<br>
<br> Rozveďte svoje pracovní aktivity (volnou formou):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Proč se zajímáte o práci u statutárního města Olomouce?
<br>
<br> O jakou pracovní činnost máte u nás zájem?
<br>
<br> Co považujete za své přednosti a silné stránky?
<br>
<br> Práce u nás je náročná na jednání s lidmi,včetně zvládnutí konfliktních situací.Máte zkušenosti z této oblasti? Zúčastnil jste se kurzů asertivity,komunikace apod.?
<br>
<br> U statutárního města Olomouce mají zaměstnanci povinnost dále se vzdělávat.Jste ochoten osvojit si nové dovednosti,znalosti a zdokonalovat se?
<br>
<br> Pro výkon některých činností je nutné vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.Jste ochoten ji vykonat?
<br>
<br> Statutární město Olomouc má úřední dny pondělí až čtvrtek (v pondělí a ve středu jsou úřední hodiny do 17:00 hod.a navíc jsou ve středu na přepážkových a obslužných pracovištích prodloužené úřední hodiny do 18:00 hod.).Bude Vám taková pracovní doba vyhovovat?
<br>
<br>
<br> 1
2
Osobni_dotaznik.doc
Příjmení,jméno,titul
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> datum narození ……………………………… <.>
<br>
<br> státní příslušnost …………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vzdělání (i započaté nebo nedokončené)
<br>
<br> �
název školy <,>
<br> obor,studijní program�
počet tříd�
od�
do�
ukončené
<br> ano - ne�
�
základní�
�
�
�
�
�
�
střední odborné�
�
�
�
�
�
�
úplné střední�
�
�
�
�
�
�
úplné střední odborné�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
vyšší odborné�
�
�
�
�
�
�
vysokoškolské�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
a další�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
<br>
O s o b n í d o t a z n í k
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Trvalý pobyt (dle obč.průkazu),PSČ
<br>
<br>
<br> telefon:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Další kontaktní adresa,PSČ
<br>
<br>
<br> telefon:
<br>
<br>
<br>
<br> Průběh dosavadního zaměstnání
<br>
<br> zaměstnavatel�
druh práce
<br> (funkce)�
od
<br> (celé datum)�
do
<br> (celé datum)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
Jazykové znalosti
<br>
<br> jazyk�
stupeň znalosti �
druh zkoušky�
�
jazyk�
stupeň znalosti �
druh zkoušky�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Další odborné znalosti a dovednosti
<br>
<br> (řidičský průkaz,kurzy,školení,stáže,státní zkoušky,zkouška zvláštní odborné způsobilosti,práce s počítačem atd.)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Prohlašuji,že jsem nic nezamlčel/a a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> d a t u m p o d p i s
Prihlaska_do_VR.doc
Statutární město Olomouc
<br> oddělení personální a právní
Horní náměstí č.p.583
779 11 OLOMOUC
<br>
<br> ( u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
V
<br> dne
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis uchazeče
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
<br> a) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (osobní dotazník) <,>
<br> b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <,>
<br> c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br> d) negativní lustrační osvědčení – pouze u tajemníka a jmenovaných vedoucích úředníků <,>
<br> e) čestné prohlášení o splnění požadavků na druh a délku praxe – pouze u tajemníka <.>
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.… /…
<br>
<br> na místo/funkci:�
�
�
příjmení,jméno,titul:�
�
datum narození:�
�
�
trvalý pobyt:�
�
�
adresa pro doručování:�
�
�
místo narození:�
�
státní příslušnost:�
�
�
číslo občanského průkazu:(�
�
telefon:�
�
�
VR_c._2021-48_specialista_v_oblasti_vodniho_hospodarstvi_odbor_zivotniho_prostredi.pdf
V Olomouci dne 25.listopadu 2021
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Magistrátu města Olomouce
<br> v souladu s Q 7 odst.3 zákona č.312/2002 Sb <.>,O úřednících územních samosprávných celků
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení č.2021/48
<br> na funkci: specialista/specialistka v oblasti vodního hospodářství do oddělení
<br> vodního hospodářství
<br> druh práce: výkon souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku
<br> vodního hospodářství a kontrolní činnosti - zařazených v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce
<br> místo výkonu: území správního obvodu Obce s rozšířenou působností Olomouc platová třída: 10.(dle nařízení vlády CR č.341/2017 Sb.) pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> 1 <.>
<br> Zákonné předpoklady:
<br> — státní občanství ČR; u fyzické osoby,která je cizím státním občanem,trvalý pobyt v České republice <,>
<br> - dosažení věku 18 let <,>
<br> — plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům) <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - znalost jednacího jazyka <.>
<br>.Požadavky a předpoklady:
<br> dosažené vzdělání » vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší Odborné vzdělání <,>
<br> Obor — se zaměřením na oblast Životního prostředí <,>
<br> praxe — ve veřejné správě výhodou <,>
<br> znalosti a dovednosti — znalost správního řádu,vodního a stavebního zákona <,>
<br> zákona O vodovodech a kanalizacích,zákona o obcích,zákona O přestupcích výhodou <,>
<br> - schopnost samostatné práce v Oblasti výkonu státní správy <,>
<br> - zkouška zvláštní Odborné způsobilosti výhodou <,>
<br> — znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
<br> - komunikativní dovednosti <,>
<br> - řidičský průkaz skupiny B <,>
<br> — ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům <.>
<br> 3.Nabízíme: - perspektivní pracovní pozici <,>
<br> — možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje <.>
<br> 4.Přihlášku* s...

Načteno

edesky.cz/d/5021852

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz