« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pro prodej nemovitosti.docx [0,45 MB]
OBEC NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> V Neratově dne 9.11.2021
Obec Neratov,IČ 00580686
se sídlem Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
záměr obce prodat tyto nemovitosti:
- pozemek p.č.477/15 o celkové výměře 34 m2,v katastru nemovitostí evidovaný v druhu ostatní plocha
Tato prodávaná nemovitost je ve výlučném vlastnictví obce Neratov a je vedena na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice <.>
<br> Cena nemovitosti je v místě a čase obvyklá:
Pozemek včetně součástí
Celková výměra
Minimální prodejní cena
<br> Pozemek parc.č.477/15
34 m2
3400 Kč
<br>
<br> Pozemek bude prodáván za minimální prodejní cenu uvedenou v tabulce <.>
Záměr obce je prodat výše uvedený pozemek panu Michalu Strnadovi,a to z toho důvodu,protože pozemek,který s pozemkem sousedí,je ve výhradním vlastnictví XXXX XXXXXXX Strnada a také z důvodu údržby nemovitosti na pozemku p.č.13,číslo popisné 7 <.>
<br> Zveřejnění tohoto záměru nevylučuje nabídky od jiných zájemců,nicméně obec deklaruje v zájmu předvídatelnosti a transparentnosti procesu výběru,že může v procesu prodeje preferovat nabídky fyzických osob,zejména občanů obce,rovněž tak fyzických osob,které mají k obci osobní vztah; v případě partnerů bude přihlížet v tomto smyslu alespoň k jednomu z nich <.>
Nabídky podávají zájemci na předepsaném formuláři,který je umístěn na webových stránkách obce <.>
V případě zájmu manželů nebo partnerů musí nabídku podat a podepsat oba zájemci (viz.obsah nabídkového formuláře).V případě podání nabídky,nikoli na daném formuláři,ale obsahující veškeré údaje jím požadované,bude nabídka přijata.Obdobně obec může k doplnění nabídky zájemce vyzvat s tím,že nebude-li nabídka ve stanovené lhůtě doplněna,může být z procesu prodeje vyřazena <.>
...
výpis z katastru.pdf [0,16 MB]
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.11.2021 11:55:02
<br> 1
Katastrální úřad pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice,kód: 606 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> CZ0532 Pardubice 573078 NeratovOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Obec Neratov,č.p.12,53341 Neratov 00580686
Vlastnické právo
<br> Typ vztahu
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Kat.území: 797316 Neratov List vlastnictví: 10001
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> - Bez zápisu
<br> Obec Neratov,č.p.12,53341 NeratovPro: 00580686RČ/IČO:
<br> Vznik práva ze zákona zákon č.172/1991 s účinností k 24.5.1991 - $1.o
<br> Z-9500037/1996-606POLVZ:37/1996
<br> Pozemky
<br> 05.11.2021 12:09:45Vyhotoveno:Vyhotovil:
<br>   477/15 34 ostatní plocha jiná plocha
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: N-1105/2021 pro Obec Neratov
<br> Katastrální úřad pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice,kód: 606 <.>
Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<br> Změna číslování parcel
<br> Změna výměr obnovou operátu
<br> o
<br> o
<br> B1
<br> C
<br> D
<br> Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B
<br> Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů
<br> Poznámky a další obdobné údaje
<br> - Bez zápisu
<br> - Bez zápisu
<br> Povinnost k
<br> Povinnost k
<br> Parcela: 477/15
<br> Parcela: 477/15
<br>
NEMOVITOSTI
POZEMKY
PARCELA= 477/15
VYMERA=34
DRUH_POZEMKU=ostatn\00ED plocha
ZPU...
170503237011.pdf [0,16 MB]

Načteno

edesky.cz/d/5004141

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz