« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OBEC NERATOV Zastupitelstvo obce Neľatov obecně zâvazná vyhláška obce Neratov ć.212021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvĺ Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne 27'10' 2021 usnesením ć,<.> 7ĺ6ĺ2021 usneslo vydat na základě $ 14 zákona č.565/'ĺ990 sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpĺsů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a ysouladu s $ 10 písm.d) a Ş 84 odst.2 písm.h) zâkona č,<.> 128ĺ2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecnë závaznou vyhlášku (dále jen,<,> tato vyhláška"): cl.í Úvodní ustanovení (1) obec Neratov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen,<,> poplatek").(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1 cl.z Poplatník (1) Poplatníkem poplatku je2: a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo b) vlastník nemovité věcizahrnujícĺ byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které nenĺ přihlášenáŽádnâfyzická osoba a která je umístěnanaÚzemi obce.(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnujĺcí byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreacijsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.a lş ĺs odst.1zákona,o mĺstnÍch poplatcĺch 2 ş 1oe zákona o místnĺch poplatcích 3Za přihlášeniýzické osoby se podle $ 16czákona o místních poplatcích povaŽuje a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo b) ohlášení mÍsta pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizĺnců,jde-li o cizince,1.kterému byl povolen trvalý pobyt,2.kleý na území teské republiky pobývá přechodně po dobu delší neŽ 3 měsĺce,3.kteţ je žadatelem o udělenĺ mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo Žadatelem o poskytnutĺ dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince poŽĺvajícĺho dočasné ochrany cizinců.o l ĺop zâkona o místních poplatcĺch 1 cl.g Poplatk...

Načteno

edesky.cz/d/4996626

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz