« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SN_Neratov_2021_2_mistni_poplatek_za_odpadove_hospodarstvi (002).docx [0,03 MB]
OBEC NERATOV
Zastupitelstvo obce Neratov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Neratov č.2/2021 <,>
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Neratov se na svém zasedání dne …… 2021 usnesením č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Neratov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.[footnoteRef:1] [1: § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích]
<br> Čl.2
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je[footnoteRef:2]: [2: § 10e zákona o místních poplatcích]
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci[footnoteRef:3] nebo [3: Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,1.kterému byl povolen trvalý pobyt,2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.]
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost s...

Načteno

edesky.cz/d/4959165

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz