« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - MěÚ Bučovice - odbor správních agend - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. tříd ve správním území ORP Bučovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18115-2021Schémata_pro_označování_pracovišť_-_SÚS_JMK_-_verz.pdf
Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schémata pro označování pracovních míst na
silnicích II.a III.třídy v Jihomoravském kraji
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Verze 01/2020 – upraveno 06/2021
<br>
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)
<br>
<br> Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m
nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa
<br>
<br> Schéma pro označování pracovních míst:
<br> 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo za vozidlem)
<br>
<br>
A 15
<br> A 8
<br> A 15
<br> A 8
<br> ob
la
<br> st
p
<br> oh
yb
<br> liv
éh
<br> o
pr
<br> ac
ov
<br> ní
ho
<br> m
íst
<br> a
–
<br> m
a
<br> x <.>
1
<br> k
m
<br>
<br>
vozidlo vždy vybavené
minimálně majákem a
světelnou šipkou nebo
<br> světelnou alejí
<br> Po ukončení prací zůstane
úsek obousměrně označen
<br> A8 + A17 + E4 do doby
<br> odstranění volného
kameniva (min.24 hodin)
<br> v případě pracoviště za
vozidlem doporučeno ve
<br> vhodných případech
zabezpečit pracoviště
<br> vozidlem + uzavírkovou
tabulí typ II
<br>
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)
<br>
<br> Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m
nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa
<br>
<br> Schéma pro označování pracovních míst:
<br> 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo před vozidlem)
<br>
<br>
A 15
<br> A 8
<br> A 15
<br> A 8
<br> ob
la
<br> st
p
<br> oh
yb
<br> liv
éh
<br> o
pr
<br> ac
ov
<br> ní
ho
<br> m
íst
<br> a
–
<br> m
a
<br> x <.>
1
<br> k
m
<br>
<br>
vozidlo vždy vybavené
minimálně majákem a
světelnou šipkou nebo
<br> světelnou al...
18115-2021Příloha_Schémata_pro_označování_pracovišť_-_SÚS_JM.pdf
Příloha žádosti o vyjádření pro vydání stanovení přechodného svislého DZ pro práce běžné
údržby 2021
<br> 1
<br> Příloha k žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého
dopravního značení pro práce běžné údržby silnic II.a III.třídy
<br> v Jihomoravském kraji
<br>
<br> Návrh přechodného SDZ a opatření pro následující činnost údržbových prací (běžné údržby):
<br>
<br> 1.Výspravy vozovek emulzí a kamenivem (turbomechanizmy,penetrační výspravy <,>
zálivka spar a trhlin s podrcením)
Provádění prací probíhá na operativním – pohyblivém pracovním místě.Pracovníci musí být
oblečeni ve výstražném oděvu.Pracovní mechanizmy vybaveny světelným výstražným zařízením
(maják a světelná rampa nebo světelná šipka typu B),které bude po dobu pracovní činnosti
v provozu <.>
<br>
<br> 1.1.v obci:
Pracoviště označeno po dobu provádění prací svislým dopravním značením A 15 „Práce na
silnici“ a dopravní značkou č.A 8 „Nebezpečí smyku„ v případě potřeby bude snížena
nejvyšší dovolená rychlost značkou č B 20a a konec úseku se sníženou rychlostí bude
ukončen dopravní značkou B 26 „Konec všech zákazů“ a to XXX v případě,že platnost
dopravní značky č.B 20a nezruší křižovatka <.>
Po skončení prací zůstane opravený úsek označen svislou dopravní značkou č.A 8
„Nebezpečí smyku„ a dopravní značkou č.A 17 „Odlétávající štěrk“ a č.E 4 „Délka úseku“ do
doby odstranění volného kameniva <.>
Oblast - délka operativního pracovního pohyblivého místa včetně pracovního mechanizmu je
maximálně 1 km <.>
Schéma č.1.1 <.>
<br> 1.2.mimo obec:
Pracoviště označeno po dobu provádění prací svislým dopravním značením A 15 „Práce na
silnici“ společně s dopravní značkou č.B 20a „70“ a dopravní značkou č.A 8 „Nebezpečí
smyku„ společně s dopravní značkou č.B 20a „50“ <.>
Po skončení prací zůstane opravený úsek označen svislou dopravní značkou č.A 8
„Nebezpečí smyku„ a dopravní značkou č.A 17 „Odlétávající štěrk“ a č.E 4 „Délka úseku“ do
doby odstranění volného kameniva <.>
Oblast - délka operativního pracovního p...
MěÚ Bučovice - odbor správních agend - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. tříd ve správním území ORP Bučovice.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor správních agend
<br>
<br> Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br> Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací: MUB/OD-33435/2021 lab
Spisová zn.: OD-9675/2021-lab
Počet listů/příloh: 9/2
<br> Vyřizuje: Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: labrova@bucovice.cz
<br> Datum: 04.10.2021
<br>
<br>
<br>
Doporučeně/DS
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dopravy,příslušný podle § 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových
komunikacích (dále jen "VPÚK"),postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě podnětu právnické osoby - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková
organizace kraje,IČ: 70932581,Žerotínovo nám.449/3,602 00 Brno,ze dne 30.08.2021,po
projednání s dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním
provozu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,IČ
75151499,Odbor služby dopravní policie,Kounicova 24,611 32 Brno ze dne 17.08.2021 pod č.j <.>
KRPB-128084-1/ČJ-2021-0600DP-ZI,z moci úřední,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
na silnicích II.a III.tříd ve správním území ORP Bučovice,z důvodu označování krátkodobých
pracovních míst běžné ú...

Načteno

edesky.cz/d/4958064

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz