« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (2021) mezi Obcí Horoušany a DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva DSO Nehvizdy (879.41 kB)
42,2 r
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (2021) uzavřená v souladu s ust.5? 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Smluvní strany
<br> Obec Horoušany,IČO: 00240206
<br> se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany Zastoupena Mgr.Evou Petrovou,místostarostkou Bankovní spojení: 9729201f0100
<br> (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
<br> a
<br> Dobrovolný svazek obcí !( zajištění přístavby školy v Nehvizdech IČO: 07969546
<br> se sídlem Městys Nehvizdy,Pražská 255,250 81 Nehvizdy Zastoupeny: Vladimírem Nekolným,předsedou
<br> Bankovní spojení: 94-12212201/0710
<br> (dále jen „příjem cc“) na straně druhé
<br> 1.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 396.447 Kč,slovy: tři sta devadesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých,(dále jen „dotace“),poskytovatelem příjemci z rozpočtu poskytovatele na rok 2021,na základě žádosti příjemce o dotaci z rozpočtu poskytovatele vznesené na zasedání Rady ijemce konaného dne 29.12.2020 (dále jen „žádost“).Příjemce dotací přijímá & zavazuje se,že činnost,k níž se váže dotace,bude realizovat na vlastní odpovědnost,v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br> 2.Dotace musí být příjemcem použita hospodárné a efektivně,a příjemce je oprávněn ji použít výhradně ke sjednanému účelu,kterým je pokrytí dalších úprav V rámci přístavby Základní školy v Nehvizdech (vybudování učebny,kabinetu a parkoviště,úprava kotelny),včetně vybavení jazykove učebny,jak je specifikováno v žádosti (dále jen „akce“) <.>
<br> 3.Sjednaný účel bude dosažen do 31.12.2021 <.>
<br> 4.Dotace bude příjemci poskytnutajednorázovč na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma Smluvními stranami <.>
<br> II.Povinnosti příjemce 1.Příjemce je povinen při realizaci účelu dotace uvádět obec Horoušany (včetně znaku obce Horoušany) jako poskytovatele dotace <.>
<br> 2.Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně (samostatná průkazn...

Načteno

edesky.cz/d/4938816

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz