« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění stanoviska MŽP - Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280782 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 22.9.2021
<br> Číslo jednací:
<br> Spis.značka:
<br> 117050/2021/KUSK
<br> SZ_092362/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX / linka XXX
<br> Značka: OŽP/Říh
<br>
<br>
<br>
Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,- zveřejnění informace
<br> o stanovisku a stanoviska k návrhu koncepce
<br>
<br> Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.2 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> informaci Ministerstva životního prostředí o stanovisku a stanovisko k návrhu koncepce
<br>
<br> „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027“
<br>
<br> podle § 10g cit.zákona <.>
<br>
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
<br> https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP268K <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru,pověřena zastupováním
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v z.Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br> posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 23.9.2021 Datum sejmutí:
<br>
<br>
2021-09-22T16:51:59+0200
Ing.XXXX XXXXXXXXX XXXXaXfXXXXdXXXXXbcXXfbXdbdXXXeXXfdaXXcX
Příloha č.2
Vypořádání připomínek ke koncepci „Dohoda o partnerství pro období 2021–2027“ fáze zveřejnění
<br> koncepce společně se SEA Vyhodnocením DoP 2021–2027
<br> Subjekt Připomínky Vyjádření
<br> 1.ČIŽP,ředitelství ČIŽP OI PH neuplatňuje z hlediska své působnosti žádnou zásadní připomínku <.>
• Oddělení ochrany přírody a krajiny: Předloženou koncepci lze označit jako komplexní
<br> dokument,který stanoví spíše v obecné rovině teze dalšího směřování rozvoje
společnosti s dopadem na životní prostředí.Zabývá se zejména sociálně-ekonomickými
a environmentálními otázkami.Celá koncepce cílí na možnost udržitelného rozvoje
společnosti za využití různých inovací,vědeckého výzkumu,vzdělání apod <.>,současně s
možností zachování či zlepšení stavu životního prostředí.Z hlediska vlivu na soustavu
NATURA 2000 se již vyjádřily dotčené orgány státní správy,k jednotlivým bodům
koncepce se detailněji vyjádřilo také MŽP ČR <.>
<br> • ČIŽP OI PH OOV sděluje,že ke koncepci nemá konkrétní připomínky <.>
<br> Bez komentáře <.>
<br> ČIŽP OI České Budějovice neuplatňuje z hlediska své působnosti žádnou zásadní
připomínku <.>
<br> Bez komentáře <.>
<br> ČIŽP OI Plzeň neuplatňuje z hlediska své působnosti žádnou zásadní připomínku <.>
<br> • Oddělení ochrany přírody a krajiny: Koncepce obsahuje základní cíle využívání fondů
Evropské unie a neřeší konkrétní opatření – projekty nebo územní lokalizaci.Posouzení
konkrétních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí bude náplní stupňů přípravy
konkrétních projektů,které budou vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí v
procesu EIA <.>
<br> Podle stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje,odboru životního prostředí čj.PK
-ŽP/6513/20 ze dne 7.4.2020 nemůže mít tato koncepce samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí <.>
S ohledem na její obecný charakter nemáme ke koncepci připomínek <.>
<br> Nastíněný postup v rámci realizac...
Příloha č.3
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/14
<br> Praha dne 20.září 2021
Č.j.: MZP/2021/710/4698
Vyřizuje: Mgr.Šamšulová
Tel.: 267 122 664
E-mail: Martina.Samsulova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027“
<br> Předkladatel koncepce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
<br> Zpracovatelé hodnocení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> (držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentací a posudků dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,osvědčení č.j.:
5920/946/OPV/93,prodlouženo 88473/ENV/16)
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 2/14
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
<br> (autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § XXi zákona
č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů,osvědčení č.j.: 630/66/05,prodlouženo
rozhodnutím č.j.: MZP/2020/630/507)
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027 (dále také „Dohoda“ nebo „koncepce“)
je koncepčním dokumentem,který na základě vydefinovaných národních potřeb a v souladu
se stan...

Načteno

edesky.cz/d/4924910

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz