« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Neratov, závěrečný účet za rok 2018 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Neratov.pdf [3,22 MB]
žes—„Šas
<br> ÉÉŠÉ
<br> PARDUECKÝKRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Neratov
<br> IČ:00580686
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.února 2019 jako jednorázově přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,š 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.1.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> ].Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 7.2.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: — Ing.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXXX - starosta obce XXXXX XXXXXXXXXXXX — účetní obce
<br> Komenského mámě-XXXXXXXX XX Pardubice tel ' +420 026 5303 efmzu.ivanahet'ír'iardmvzlé? 35rda„běck\fk|'aš (;.z ? E l ; „1 V
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 7.2.2019
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
<br> nebyly zjištěny ch...
závěrečný účet za rok 2018.pdf [3,02 MB]
Licence: DA19 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012018 ! 010120185
<br> Obec Neratov ©U=532 <.>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00580686 název Obec Neratov ©U=532.ulice,č.p.Neratov 12 obec Neratov PSČ,pošta 53341
<br> Kontaktní údaje telefon 605475910 fax e-maíí VWVW stránky
<br> Dopíňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečné—ho účtu I.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení víastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VE.Majetek VII.Vyúčtování tínančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VHI.Vyúčtování ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCE (14.05.11 GORDIC spol.s r.o.01.03.2019 12h37m11$
<br> Licence: 0319
<br> |.PLNĚNÍ Rozpočtu PŘÍJMÚ
<br> strana 2 / 9
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012018 / 01072018)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 423 500,00 2 420 500,00 2 354 497,89
<br> Nedaňové příjmy 58 500,00 251 500,00 240 886,21
<br> Kapitálové příjmy 500 000,00 621 000,00 620 200,00 Přijaté transfery 80 746,00 263 846,00 918 846,00 Příjmy celkem 3 062 746,00 3 576 846,00 4 134 430,10 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti & fun.pož.499 000,00 499 000,00 497 545,12 1112 Daň z příjmu fyzosob ze samost.výděl.činnosti 13 000,00 13 000,00 11 609,88 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvýnosů 40 000,00 40 000,00 45 817,58 111 Daně z příjmů fyzických osob 552 000,00 552 000,00 554 972,58 1121 Daň z příjmů právnických osob 452 000,00 452 000,00 420 436,84 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 4 000,00 3 040,00 112 Daně z příjmů ...
výroční zpráva za rok 2018.pdf [0,23 MB]
OBEC NERATOV
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
<br> v OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
<br> Obec Neratov jako povinný subjekt podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje ve smyslu 5 18 zákona o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle cito vaného zákona:
<br> a.počet podaných žádostí o informace: 2 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b.počet podaných odvolání proti žádosti: O
<br> opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti tozhodnutí povinného subjektu
<br> o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 d.počet stížností podaných podle & 16a,důvodyjejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: počet stížností: O stručný popis způsobu řízení: e.další informace,vztahující se k uplatňování zákona č.106/99 Sb.O
<br> webstr.www.neratov-novinsko.cz úřední hodiny: středa 17:00-18:00
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXXXXXXX V Neratově dne X.X.XXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na ÚD od (X.?c 20 47
<br> oaec Nfí,53341LAZN 0,D
<br> ANEČ
<br> Sejmuto
<br> & 3 zaří/ď

Načteno

edesky.cz/d/4919505

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz