« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/114 - k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve evangelické, IČ OVO-81593/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/114 - k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve evangelické, IČ OVO-81593/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/114
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství,mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve
<br> evangelické,IČO: 45242704,se sídlem Belgická 374/22,Praha 2
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí účelové individuální investiční dotace pro Diakonii Českobratrské církve
evangelické,se sídlem Belgická 374/22,Praha 2 - Vinohrady,120 00 <,>
IČO: 45242704,na Rekonstrukci a dostavbu budovy školy na adrese V Zápolí
1250/21,141 00 Praha 4 – Michle,kterou využívá školská právnická osoba
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha,V Zápolí 21/1250 <,>
141 00 Praha 4 – Michle,IČO: 71197630,ve výši 5.000.000 Kč
<br> 2.znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.realizovat bod I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9566
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/114 ze dne 9.9.2021
<br>
<br>
<br>
PID:
Stejnopis č <.>
<br>
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
<br>
DOT/06/XX/00XXXX/2021
uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o rozpočtových
<br> pravidlech“),zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „občanský zákoník“)
<br> mezi těmito smluvními stranami:
<br>
<br> Hlavní ...

Načteno

edesky.cz/d/4897897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz