« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/28 - k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie OVO-81592/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/28 - k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie OVO-81592/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 29/28
ze dne 9.9.2021
<br> k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.zřízení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie v
působnosti Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy
<br> 2.návrh textu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pražské společenství
obnovitelné energie dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu vlastního rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s poskytnutím
neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis.Kč na založení a zahájení provozu
nově zřízené příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie
počínaje datem zřízení do konce roku 2021 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.b e r e n a v ě d o m í
<br> dočasné jmenování Ing.Jaroslava Klusáka,Ph.D <.>,energetického manažera hl.m.Prahy
a vedoucího oddělení energetického manažera OCP MHMP pro řízení příspěvkové
organizace Pražského společenství obnovitelné energie,a to od 1.10.2021 nejpozději do
1.4.2022,do doby jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Pražské
společenství obnovitelné energie
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9608
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.29/28 ze dne 9.9.2021
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst.2 písm.i) zákona č.131
<br> /2000 Sb.o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst.1 písm.b) a §
<br> 27 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto
<br>
<br> z ř i z o v a c í l i s t i n u
příspěvkové organiz...

Načteno

edesky.cz/d/4897896

Meta

Prodej   Pronájem   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz