« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Reklamační oprava zastávek Lihivar - Nádražní PKD-81623/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Reklamační oprava zastávek Lihivar - Nádražní PKD-81623/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
<br> 1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPGVWBZF*
MHMPXPGVWBZF
<br>
<br>
<br>
<br>
Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
<br> Holečkova 789/49
<br> 150 00 Praha 5
<br> IČ: 02869179
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXX
<br> Č.j.: XXXXXXXXX
<br> MHMP-1437037/2021/O4/Dů Počet listů/příloh: 1/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1412618/2021PKD 13.09.2021
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
<br> základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> podané dne 08.09.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
<br> vydává
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Nádražní
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle
<br> přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s ...

Načteno

edesky.cz/d/4897385

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz