« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Běh Běchovice-Praha_B 28_vyparkování PKD-81625/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Běh Běchovice-Praha_B 28_vyparkování PKD-81625/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPGVTKYW*
MHMPXPGVTKYW
<br>
<br>
<br>
<br> Český atletický svaz
Na pískách 2583/8
160 00 Praha 6
IČ: 00539244
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1435142/2021/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1190161/2021PKD 13.9.2021
<br>
Opatření obecné povahy
pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako silniční správní úřad příslušný
podle ust.§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako správní orgán podle
ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,na základě žádosti adresáta ze dne 6.8.2021,projednání s dotčeným orgánem Policie
ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA
215170-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 26.8.2021 a oznámení o návrhu opatření obecné povahy
pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích č.j.MHMP-
1356504/2021/O4/Kf ze dne 30.8.2021
<br> vydává
<br> podle ust.§ 19a zákona o pozemních komunikacích,§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona
o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení
přechodné úpravy provozu na pozem...

Načteno

edesky.cz/d/4897359

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz