« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Rozhodnutí, Územní rozhodnutí- Svitávka, s.u. TS Ukřižku, lok. 9 RD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí, Územní rozhodnutí.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 8820/2021/STAV/skrl MB 1111111111111111111111111111111111 šil/lání Ššlóeíížkzlšvaggboskovicecz M U B 0 X O 0 W F 1 6 U FAX: 5 16 48 8 710 DATUM: 14.09.2021 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle & 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 04.05.2021 podal
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2,kterého zastupuje
<br> MONELA elektro s.r.o <.>,IČO 07529091,Dobrovského 422/3,Vyškov-Předměstí,682 01 Vyškov 1
<br> (dálejen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby Svitávka,s.u.TS U křížku,lok.9 RD
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.404,437,390,334,363,parc.č.1896,1982/3,2079/2,2079/1,1902/6,1902/3,1901,1898/4,1898/5,1912/17,2078/2,1894/1,1905/7,1905/6,1905/5,1905/4,1905/3,1905/1,1912/1,1914/23,1914/22,v katastrálním území Svitávka <.>
<br> Druh & účel umisťované stavbv:
<br> - Stavba řeší úpravu na distribuční síti NN E.GD — vybudování distribuční trafostanice,nového kabelového vedení NN a WV pro připojení lokality 9 RD ve Svitávce a částečně nahrazení nadzemního vedení NN kabelovým vedením NN ve Svitávce na ul.Havlíčkova <.>
<br> Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavbv:
<br> Úpravy na venkovním vedení VN
<br> ' Stávající podpěrný bod č.22 (DBM/10) bude demontován a nahrazen novým podpěrným bodem,typ JB! 2/1...

Načteno

edesky.cz/d/4897347

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz