« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - OPATŘENÍ OP - STAN. PÚ SP-STAVEB. PRÁCE, UMÍSTĚNÍ MAT.: Žádost o stan. PÚ SP - ul. Alšova, Štětí - v

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21_0061431.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz
<br> T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958
<br>
<br> Spisová značka: MULTM/0061431/21/DOPSH/LJů/
<br>
Č.j.: MULTM/0063967/21/DOPSH/LJů
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: epodatelna@litomerice.cz
<br>
Dat.schránka: tpebfnu
<br>
<br> Litoměřice 13.09.2021
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené
působnosti podle ust.§ 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy <,>
místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.§ 124
odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v souladu s ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti (návrhu) ze dne 03.09.2021
od společnosti STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova 982,158 00 Praha (dále jen
„navrhovatel“),po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR,KŘP Ústeckého kraje,územním
odborem vnější služby,Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 02.09.2021,pod čj <.>
KRPU-150626-1/ČJ-2021-040606,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) odst.3,5 zákona o
silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích:
<br> - ul.Alšova,U Stadionu,Školní ve Štětí,okres Litoměřice,kraj Ústecký,za účelem
výstavby nového přechodu pro chodce a rekonstrukce komu...

Načteno

edesky.cz/d/4897262

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz