« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Číslo výběrového řízení                                   62/2021 Druh práce specialista přípravy a realizace dopravních a/nebo pozemních staveb Odbor magistrátu investiční Termín pro podání přihlášky 07.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1181.pdf
statutární město ostrava Ozn áme n í
Tajemník Magistrátu města ostravy o vyh|ášení výběrového řízení
<br> vyhlašujie výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č.62/2021
<br> Druh práce:
Popis pracovnií činnosti:
<br> Odbor magistrátu:
Místo výkonu ipráce:
<br> Předpoklady:
<br> specialista přípravy a realizace dopravních a/nebo pozemních staveb
komplexní příprava a realizace stavebních investičních akcí; dozorování průběhu
realizace dopravních a/ nebo pozemních staveb; zajištění odstranění nedostatků v
průběhu realizace a po dokončení; koordinace dodavatelů; účast na kontrolních dnech
v rámci přípravy a realizace investic a přebírání prací; prověřování a zajištění úplnosti
projektových dokumentací; rozpočtové zajištění investic a s nimi související
projektové,technické,provozní,obchodní a organizační přípravy; spolupráce a řešení
případných rozporů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi;
koordinace zpracování odborných technických posudků a vypořádání majetkoprávních
vztahů; příprava a uzavírání smluv a jejich změn; příprava,nebo koordinace
investičních záměrů a jejich následné vyhodnocení; příprava výběrových řízení
investičních akcí dle interni směrnice; koordinace zpracování podkladů pro zadání
veřejných zakázek a obchodních smluv; účast na jejich vyhodnocení; posuzování a
vyhodnocování efektivnosti investic; včetně návrhů a opatření na změny; zpracování
materiálů pro jednání orgánů města; evidence a příprava podkladů pro zavedení
investic do majetku města; plnění dalších úkolů souvisejících se sjednaným druhem
práce
investiční
<br> území statutárního města Ostravy
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
stavebního směru; nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškol...
přihláška.doc
Statutární město Ostrava
magistrát
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa
<br> v rámci Magistrátu města Ostravy č.……/……
Druh práce/odbor: (prac.místo)
<br>
Titul,jméno a příjmení:
<br>
Datum a místo narození:
<br>
Státní příslušnost:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br>
Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)
<br>
Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Statutární město Ostrava zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností <.>
<br> Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava máte právo kdykoli podat námitku.Více informací o zpracování včetně vašich práv,naleznete na www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br>
Primárně z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě:
<br> Prosím vyberte odpovídající možnost
<br> a) z inzertního portálu:……………………………………
b) z inzerce Úřadů práce
c) z webových stránek Magistrátu města Ostravy
<br> d) z jiného zdroje
<br> Datum:
…………………………….<.>
podpis přihlášky uchazečem
<br> *Kontakt:
<br>
ANO / NE (telefonní číslo):
<br> ANO / NE (email):
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):
<br>
<br> Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu městu Ostrava,sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava,IČO: 00845451,odboru platovému a personálnímu v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e-mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován,že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů,jakož i o možnostech jejich uplatnění,naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br> Kontaktní údaje správce: stat...

Načteno

edesky.cz/d/4896850

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz