« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Ministerstvo zemědělství, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění dokumentu
reviclenčni Čislo Ž— W— vyvéšeno dne: 15.09.2021 _ sejmuto dne:
<br> i_—
<br> “__—“*_*— <.>,__-"'—"'""—'—--—-—-—._._ <.>,_„___ J V? Séemem Odebl obsah zzveřejnén.<.>.<.> „731180 em umož' " '.' ' a <.>,M | n | ste rs tv o z e m e -el—s-t—v.|_„-m_llťifT_f'.“WOW/„ELÉŠ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> Wu
<br> MZE-49892/2021-16212
<br> Spisová značka.: MZE-49892/2021-16212 Č <.>,-.<.> MZE—49892/2oz1—16212 lillilllllllill lilllllilliilillllllilllilllllilllliill 000021 156248
<br> mze Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bily©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 14.9.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020—MZE-1621 2 ze dne 27.7.2020,následovně:
<br> l <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Il.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> lII <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné pov...

Načteno

edesky.cz/d/4894164

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz