« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - R O Z H O D N U T Í - kácení keřů ON/0464/2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ON-04642021_Rozhodnutí_kácení_keřů_07_09_2021.docx [0,45 MB]
OBECNÍ ÚŘAD NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
V Neratově dne 08.09.2021
č.j.: ON/0464/2021
Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX (starosta)
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Obecního úřadu Neratov ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
VÝROK
<br> Obecnímu úřadu Neratov byla dne 07.09.2021 doručena žádost zapsaného spolku Pestré Polabí,IČ 09873414,se sídlem Dříteč 70,533 05,o povolení ke kácení keřů Robinia pseudoacacia,Prunus spp <.>,Populus tremula,Alnus sp <.>,Salix spp.Velikost plochy keřů určených ke kácení (m2): 4497.Na pozemcích p.č.124/22,124/23,124/12,k.ú.Neratov <.>
<br>
Obecní úřad Neratov jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust.§ 7 odst.2,§ 61 odst.1 písm.a) a § 109 odst.3 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 75 odst.1 písm.a) a § 76 odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),přešetřil uvedenou žádost a po zvážení všech známých skutečností a vyhodnocení důkazů rozhodl podle § 8 odst.1 zákona a podle vyhlášky č.189/2013 Sb <.>,o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,ve znění vyhlášky č.222/ 2014 Sb <.>,takto:
<br>
Shora uvedené žádosti zapsaného spolku Pestré Polabí,IČ 09873414,se sídlem Dříteč 70,533 05
<br> p o v o l u j e
<br> kácení keřů o celkové ploše 4497 m2 <.>
<br> Navržená náhradní výsadba za pokácené keře:
Při výřezu křovin nedojde k ekologické újmě ustanovení § 10 zákona č. 17/1992 Sb.<.> Dojde naopak k posílení daného ekosystému <.>
<br>
ODŮVODNĚNÍ
<br> Obecnímu úřadu Neratov byla dne 07.09.2021 doručena žádost zapsaného spolku Pestré Polabí,IČ 09873414,se sídlem Dříteč 70,533 05,o povolení ke kácení keřů Robinia pseudoacacia,Prunus spp <.>,Populus tremula,Alnus sp <.>,Salix spp.Velikost ploc...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz