« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejnoprávní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice,uzavřená dle ust.§ 10a odst.5 a násl.zák.č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění
č.j.1121100088
<br> ______________________________________________________________________________
Smluvní strany:
<br> 1.Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno <,>
<br> zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno
zast.: Bc.XXXXX XXXXXX,starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČ: XXXXXXXX,DIČ: CZ 4499278511
<br> bankovní spojení: KB Brno-město,číslo účtu: 20429621/0100
(dále jen poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
2.TATRAN Kohoutovice,z.s <.>
Voříškova 864/59,623 00 Brno
zast.: XXXX XXXXXX – předseda spolku
IČ: XXXXXXXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Libušina třída
číslo účtu: 1341704369/0800
(dále jen příjemce)
<br> I <.>
1.Na základě usnesení ZMČ Brno-Kohoutovice Z 238/XV-21 písm.b) ze dne 23.06.2021
poskytuje poskytovatel příjemci dotaci typu B ve výši 109.000,- Kč (slovy:
jednostodevěttisíckorun).Tato dotace je poskytována příjemci v souladu se Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,městské části Brno-Kohoutovice ze dne
18.09.2013 (dále jen zásady) a Programu pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Brna,městské části Brno-Kohoutovice v roce 2021 ze dne 03.03.2021,a to na dlouhodobě
probíhající činnosti a aktivity <.>
2.Podpora je poskytnuta na základě Nařízení komise (EU) č.1407/2013 ze dne 18.prosince
2013,o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis <,>
které vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie L 352/1 dne 24.12.2013 <.>
3.Příjemce výslovně prohlašuje,že nemá ve smyslu ust.čl.III.odst.2 zásad závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu k rozpočtu poskytovatele a statutárního města Brna <.>
<br> II <.>
1.Dotace dle čl.I <.>,která se poskytuje na projekty a provozní náklady v oblasti tělovýchovných
a sportovních aktivit,je příje...

Načteno

edesky.cz/d/4824981


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz