« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - společné povolení - stavba vodního díla k plavebním účelům: DOCK MARINA na pozemcích parc. č. 3998 a 4005/7 v k.ú. Libeň OCP-80676/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

společné povolení - stavba vodního díla k plavebním účelům: DOCK MARINA na pozemcích parc. č. 3998 a 4005/7 v k.ú. Libeň OCP-80676/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/15 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 734967/2021 Počet listů/příloh: 8/1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 395036/2021 12.07.2021
<br> Rozhodnutí
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,dále jen „OCP MHMP“,jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 31 odst.2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a
o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,jako speciální
stavební úřad podle ust.§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a dále jako místně
příslušný správní orgán dle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> účastníku řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu: DR BC4,s.r.o <.>,IČO: 27912914 <,>
Boudníkova 2506/1,180 00 Praha 8,kterého v řízení na základě plné moci zastupuje
společnost AQUATIS,a.s <.>,IČO: 46347526,Botanická 834/56,602 00 Brno,(v dalším textu je
uváděno též zkráceně „stavebník“) <,>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 15 odst.1 vodního zákona ve spojení s ust.§ 94p stavebního zákona
<br> společné povolení <,>
<br> kterým schvaluje stavební záměr – stavba vodního díla podle ust.§ 55 odst.1 písm.f) vodního
zákona,tedy stavba,která se k plavebním účelům zřizuje v korytech vodních toků nebo na jejich
březích,nazvaná „DOCK MARINA“,na pozemcích parc.č.3998 a 4005/7 v k.ú.Libeň,podle
projektové dokumentace pro společné povolení zpracované společností AQUATIS,a.s <.>,IČO:
46347526,Botanická 834/56,602 00 Brno,odpovědný projektant Ing.XXXXXXX XXXXX,CSc.<,>
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT –
000043...

Načteno

edesky.cz/d/4793049

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz