« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí č. T/04/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-07-29 - VV - Mrkvan
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/3844/2021/Kl
<br> MČBT/5142/2021
<br> V Brně dne : 27.7.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> klajsnerova@turany.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.T/04/2021
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 28.5.2021 podala společnost
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje ELING CZ s.r.o <.>,IČO 27752810,Střelnice č.p.2797/22a,628 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> "Brno,Šípková,roz.NN,Mrkvan,Chudáčková"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1313/1,1382/6,1791/1,1835/4,4776,4796/1,4796/4 v
<br> katastrálním území Tuřany <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Záměrem je úprava a rozšíření distribuční soustavy nízkého napětí pro připojení nových odběrných míst k
<br> distribuční soustavě NN (pro výstavu RD na pozemcích parc.č.4776 a 1382/1,k.ú.Tuřany) <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> Stávající kabel NN před domem Šípková 22 se prodlouží a zasmyčkuje do stávající skříně,trasa překoná
<br> komunikaci,dále povede podél opačné strany komunikace směrem k žadatelům o připojení,kde opět
<br> přetne komunikaci a zasmyčkuje dvě pojistkové sk...
2021-07-29 - VV - Mrkvan_Situace
__—m-—-—
<br> projekčně" inženýrská společnost

Načteno

edesky.cz/d/4789467

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz