« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-3359/MJT/2021 Darovací smlouva- Obec Kadlín jako dárce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
4\ Ŕf,/'OC>.;§i's) % S - 3359/MJT/2021 Níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavírají dle ust.§ 2055 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů smluvní strany: Obec Kadlín IČO: 00662224 se sídlem: Kadlín č.p.8 zastoupená: panem Ing.Jiřím Hanzelem,starostou dále též jen,<,> Dárce" a Středočeský kraj IČOl: 70891095 se sídlem: Zborovská 81/11,PSČ 150 21 Praha 5 zastoupený: panem Liborem Lesákem,radním Středočeského kraje na základě pověření ze dne 22.06.2021 dále též jen,<,> Obdarovaný" tuto smlouvu darovací I.Dárce prohlašuje,že je výlučným a neomezeným vlastníkem nemovitých věcí,a to pozemků: p.Č.504/1 v k.ú.Kadlín o výměře 6051 m2 - ostatní plocha,p.Č.554 v k.ú.Kadlín o výměře 10532 m2 - ostatní plocha,p.č.584 v k.ú.Kadlín o výměře 8778 m2 - ostatní plocha,zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001 pro obec a katastrálni území Kadlín,p.Č.1564/5 v k.ú.Ledce u Stránky o výměře 8390 m2 - ostatní plocha,p.Č.1588/6 v k.ú.Ledce u Stránky o výměře 739 m2 - ostatní plocha,p.Č.1589/2 v k.ú.Ledce u Stránky o výměře 1686 m2 - ostatní plocha,p,Č.1689 v k.ú.Ledce u Stránky o výměře 4838 m2 - ostatní plocha,zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Mělník na LV 10001 pro obec Kadlín a katastrální území Ledce u Stránky (dále též jen,<,> Předmět daru" nebo,<,> Pozemky") a Obdarovaný Předmět daru přijímá do svého výlučného vlastnictví.II.Účetní hodnota Pozemků celkem činí 857.079 KČ,v tom: -p.č.504/1 127.071 KČ -p.č.554 221.172 KČ -p.Č.584 184.338 KČ - p.č.1564/5 176.190 KČ -p.č.1689 101.598 KČ -p.č.1588/6 15.519 KČ -p.č.1589/2 31.191KČ l I' III.Dárce prohlašuje a Obdarovaný bere na vědomí,že věcná břemena váznoucí na Pozemcích,nejsou překážkou tohoto bezúplatného převodu.Dárce prohlašuje,že mu nejsou známy žádné skutečnosti,které by uzavření této smlouvy bránily.Obdarovaný prohlašuje,že je mu stav Pozemků dobře znám...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz