« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - Jeseniova 1558/154 - RD přístavba - ÚRSP - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jeseniova_154_c.p_1558_Z.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 27.07.2021 Sejmout: 12.08.2021
<br> Městská část Praha 3
<br> Úřad městské části
<br> Odbor výstavby
<br> Oddělení právní
<br> Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
<br> Úřad městské části IČ: 00063517
<br> Odbor výstavby Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.<,>
<br> Oddělení právní Číslo účtu: 27-2000781379/0800
<br> Seifertova 559/51,130 00 Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g
<br> +420 222 116 111
<br>
<br> 1/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Archiv: č.p.1558 - Ž V Praze dne: 23.7.2021
<br> Spisová značka: S UMCP3 654941/2019/13 Vyřizuje: XXX XXXXXXXXX
<br> Značka: OV/XXXX/XX/Her-doslání Tel.: +XXX XXX XXX 505
<br> Číslo jednací: UMCP3 250358/2021 e-mail: senkyrova.eva@praha3.cz
<br>
<br> Doručení společného povolení neznámým účastníkům řízení
<br>
<br> Úřad městské části Praha 3,odbor výstavby vydal pod zn.: OV/1885/20/Her,ze dne
21.6.2021,společné povolení pro stavbu v dokumentaci nazvanou: „Přístavba ke
stávajícímu rodinnému domu Jeseniova 1558/154,Praha 3“ <.>
<br>
Účastníky řízení v této věci byli,jako vlastníci pozemků parc.č.3779 a 3780 s domem
č.p.1559,k.ú.Žižkov,i XXXXXXX XXXXXXX,narozený dne X.X.XXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
narozená dne XX.X.XXXX,oba naposledy bytem Jeseniova 1559/156,130 00 Praha 3,kterým
se v důsledku jejich úmrtí nepodařilo citované rozhodnutí doručit <.>
<br> Vzhledem k tomu,že dosud nejsou známi právní nástupci Antonína Linharta a Moniky
Linhartové,doručuje zdejší stavební úřad předmětné rozhodnutí těmto osobám,v souladu
s ust.§§ 25 a 32 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších
předpisů,veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br>
<br> Ing.Václav T ě t e k
<br> vedoucí odboru výstavby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 27.07.2021 Sejmout: 12.08.2021
<br> Zn.OV/1558/20/Her-doslání
<br> Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
<br> Úřad městské části IČ: ...
Rozhodnuti_-_RD_Jeseniova.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 27.07.2021 Sejmout: 12.08.2021
<br> Městská část Praha 3
<br> Úřad městské části
<br> Odbor výstavby
<br> Oddělení územního rozhodování
<br>
<br> Městská část Praha 3
Úřad městské části e-mail: podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
Odbor výstavby IČ: 00063517
Oddělení územního rozhodování Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.<,>
Seifertova 559/51,130 00 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Tel: +420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g
<br> 1/13
<br>
<br>
Archiv: č.p.1558 - Ž v Praze dne: 21.6.2021
<br> Spis.Značka: S UMCP3 654941/2019 Vyřizuje: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: OV/XXXX/XX/Her Tel.: XXX XXX XXX
<br> Číslo jednací: UMCP3 250358/2021 E-mail: herrndorff.helena@praha3.cz
<br>
<br>
<br> R O Z H O DN U TÍ
<br> Úřad městské části Praha 3,odbor výstavby,jako věcně a místně příslušný stavební úřad
podle ust.§ 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),ust.§ 32 zákona č.131/2000
Sb <.>,o hl.m.Praze,ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou
se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> v y d á v á
<br> k žádosti stavebníka,Ing.Miloše Rýznara,V Lomu 819,407 21 Česká Kamenice,nar <.>
21.12.1964,zastoupeného Ing.arch.Janem Viktorinem,Přípotoční 23/884,101 00 Praha 10 <,>
nar.26.2.1956,ze dne 12.12.2019 pro stavbu v dokumentaci nazvanou:
<br> „Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu Jeseniova 1558/154,Praha 3“ <,>
<br> ve společném územním a stavebním řízení podle ust.§ 94p stavebního zákona a § 13a
vyhlášky č.503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu
<br> společné povolení
<br> ve věci výše uvedeného stavebního záměru <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jednopodlažní přístavbu k rodinnému domu č.p.1588,k.ú.Žižkov s venkovním
točitým schodištěm na pozemcích č.parc.3785 a 3786,k.ú.Žižkov
<br> - Retenční nádrž pro vsakování nadbyt...

Načteno

edesky.cz/d/4784648

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz