« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOC1_-_1_-_21_-_SMLOUVA_-_NEMOCNICE_-_soc.sluzby.pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
č.ú.221241/0100
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Nemocnice Český Krumlov,a.s <.>
Zastoupená:
Mgr.Vojtěchem Remeňem,MBA,předsedou představenstva a MUDr.Danou Kopřivovou <,>
členem představenstva
Český Krumlov,38101,Horní Brána,Nemocniční 429
IČ: 26095149
č.ú.: 1012011887/5500
(dále jen příjemce)
<br>
I.Účel smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory příjemci na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s projektem „Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní
péče“ v souladu s žádostí příjemce a usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov
č.0027/ZM4/2021 ze dne 27.5.2021ve výši 80.000 Kč,slovy osmdesát tisíc korun českých <.>
Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce po podpisu této smlouvy.Příjemce je
povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky uvedené v Programu podpory města
Český Krumlov.(Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
<br>
II.Použití finanční podpory
1) Finanční prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na
<br> úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem
projektu,který je součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
<br>
2) Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města Český Krumlov (dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace) <.>
<br>
<br> III.Povinnosti příjemce
<br> 1) Příjemce dotace je povinen zajistit spolufinancování projektu v minimální výši 70 %
z celkových nákladů na projekt <.>
<br>
<br> 2) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů
souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely
dodržování této smlouvy <.>
<br>
<br> 3) Příjemce je povin...

Načteno

edesky.cz/d/4784523


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz