« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: zahradní chata ve Větřní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-50156.pdf
Veřejná vyhláška
<br>
ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v
platném znění,(dále jen "stavební zákon") přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3 a § 111 až 114
stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 07.10.2020 podal
<br> XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Vyšenská 125,Vyšný,381 01 Český Krumlov 1 <,>
XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Sadová 298,382 11 Větřní
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání stavebníku:
<br>
<br> I.Vydává podle § 129 odst.2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006
Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> d o d a t e č n é p o v o l e n í
stavby:
<br> zahradní chata ve Větřní
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1287/31 v katastrálním území Větřní <.>
<br> Stavba obsahuje: Zahradní chatu <.>
<br>
<br> II.Stanoví podmínky pro dokončení stavby:
1.Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace,kterou vypracoval:
<br> XXXXX XXXXXXX,ČKAIT XXXXXXX,zakázka č.XX/XX,datum 03/21; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
<br> 2.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po dokončení stavby <.>
<br> 3.Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí <.>
4.Stavebník zajistí,aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
<br> zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Vyšenská 125,Vyšný,381 01 Český Krumlov 1
XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Sadová 298,382 11 Větřní <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov Stavební úřad
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> te...

Načteno

edesky.cz/d/4784519

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz