« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Za Šumavou v obci Žleby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Za Šumavou v obci Žleby
1
<br> Ná.Ja a Žižky z Tro o a,Čásla | Sídlo od oru: Ge.Eliáše,Čásla
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
<br> IČ: | DIČ: CZ | DS: ffnbe7e
<br> Jed a í číslo: MěÚ/18644/2021/DOP
Spis.z ačka: 3287/2021
<br>
Vyřizuje: Ja a Šul o á
Tel.: +420 327 300 131
<br> E-mail: sulcova@meucaslav.cz
<br> Datum: 27.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Čásla,od or dopra y,jako přísluš ý sprá í orgá podle § odst.záko a
č.361/2000 S <.>,o pro ozu a poze í h ko u ika í h a o z ě á h ěkterý h záko ů záko o sil ič í
provozu),ve z ě í pozdější h předpisů dále je „záko o sil ič í pro ozu“,pro sta o e í íst í
a pře hod é úpra y pro ozu a poze í h ko u ika í h,zahájil a základě žádosti Ja a Březi y <,>
Bohouňo i e I.čp <.>,Kolí,IČ: zastoupen a základě pl é o i společ ostí
Asig s.r.o <.>,Budo atelů,Ch aleti e,IČ: ze dne 10.6.2021 dále je „žadatel“,říze í
o á rhu opatře í o e é po ahy podle § a ásl.části šesté záko a č./ S <.>,sprá í řád <,>
<br> e z ě í pozdější h předpisů dále je „sprá í řád“ a podle § odst.pís.záko a o sil ič í
pro ozu,e ě i
<br> sta ove í íst í úprav provozu
<br> na íst í ko u XXX i – ul.Za Šu a ou v obci Žle y
<br> • v u ístě í tě hto doprav í h z aček v úze í o vodu Čáslav:
<br> 1.Míst í ko u ika e ul.Za Šu avou v o i Žle : u ístě í doprav ího z ače í v souvislosti
s vý ě ou zpo alova í h retardérůDZ „IP2“ –,DZ „B a 20)“ -,DZ „E “ –,DZ „A7 “ –
2x a zpo alova í práh – 2x.Stávají í DZ „B20a(30)“ ude odstra ě o <.>
<br>
rozsahu dle předlože é situa e,která je edíl ou součástí tohoto á rhu opatře í o e é
povahy <.>
<br>
<br> Ná rh opatře í o e é po ahy sta o e í íst í úpra y pro ozu a u ede ý h poze í h ko u ika í h <,>
se pří o dotýká záj ů žadatele,last íka poze í h ko u ika í,a dále kteréhokoli účast íka sil ič ího
pro ozu a tě hto ko u ika í h <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy
<br> Asig s.r.o <.>
<br> Budovatelů
533 12 Chvaletice
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ...

Načteno

edesky.cz/d/4784268

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz