« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Šífařská, Praha 12 - pokládka kabelů NN a VN TSK-80577/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Šífařská, Praha 12 - pokládka kabelů NN a VN TSK-80577/2021
Hlavní město Pľaha
Mariánské nźĺm.2,Praha 1,IČ: 0006 458I,oIČ:Cz0006458 1
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahyu <,>
se sídlem Rásnovka 8l]70,1 10 15 Pľaha 1
<br> OZI{AMUJE <,>
Ve smyslu Ş 36 odst.I zâkona o hl.m.Praze
<br> (zâkonč,<.> I3IlŻ000 Sb.) v platném zněni
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace ŠĺfařsLĺ za účelem vykopů pľo pokládku kabelů
<br> lokalita: Pľaha 4
období: od23.08.2021_ do ukončení stavby
výměľa: 693 m2
<br> budoucí nájemce:
<br> PRE Distribuce a.s <.>,Ičo z 273 76 516 - zast.ENGIE Services a.s.' 2612| 603,Lhotecká
793,143 00 Pľaha 4
<br> Sídlo: Svornosti 3199ll9a,Praha 5' 150 05
<br> občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m' Pľahy a.s <.>,Řásnovka 8 <,>
110 15 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXX,odd.XXXX
telefon XXXXXXXXX
<br> Pľvní den zveřejnění: 19.07.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 03.08.2021
<br> podpis a oĺisk rązítka
<br> ZAMER
<br> spRÁvl xotluľlxłcĺ
<br> FrahaĄ.Bezová 1658/í
-6-
<br> as
TECHN
<br> 110 770t8

Načteno

edesky.cz/d/4781075


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz