« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Veřejnoprávní smlouva - Obec Senice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
1
<br>
<br> evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S – 4183/KHT/2021
<br>
<br>
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace
<br> podle Pravidel 2021 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů
<br> z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky
<br> v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“
<br> (dále jen „smlouva“)
<br>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Středočeský kraj
<br> se sídlem Zborovská 11,Praha 5
<br> zastoupený hejtmankou Mgr.Petrou Peckovou
<br> IČ: 70891095,DIČ: CZ 70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: 4440009090/6000
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Obec Senice
<br> IČ: 00876038,DIČ: CZ00876038
<br> se sídlem Hlavní 25,Senice
<br> zastoupená starostou Václavem Novákem
<br> bankovní spojení: KB Nymburk,č.ú.: 36525191/0100
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> uzavírají podle § 10a a následujících zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.250/2000 Sb.“) tuto smlouvu:
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Předmět smlouvy
<br>
<br> 1.Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
<br> hejtmanky v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ dotaci v maximální výši 30 000 Kč (slovy:
<br> třicettisíc korun českých) na realizaci akce,která je uvedena v článku 2 odstavci 1 této smlouvy (dále jen
<br> „akce“),maximálně však ve výši 80 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci
<br> akce <.>
<br> 2.Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce dle žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím
<br> veřejnoprávní smlouvy činí 62 500 Kč <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 3.Převod peněžních prostředků dle odstavce 1 tohoto článku bude poskytovatelem proveden bankovním
<br> převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
<br> této smlouvy <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Účel poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/4778640


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz