« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Obecně závazná vyhláška 01/2021 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 01-2021 o místním poplatku ze psů
OBEC SEDLICE
Zastupitelstvo obce Sedlice
<br> Obecn6 zilvaznl vyhla5ka obce e.1 n021 <,>
o mistnim poplatku ze ps0
<br> Zastupitelstvo obce Sedlice se na sv6m zaseddnl dne 20.7.2021usnesenim e.4017t2021 usneslo
vydat na z6klad6 $ 14 zSkona d.565/1990 Sb,<,> o mistnich poplatclch,ve zn6n[ pozd6j5ich piedpisr}
(d6le jen,<,> zdkon o mlstnich poplatclch"),a v souladu s $ 10 pism.d)
a $ 84 odst.2 pism.h) zdkona e.12A12000 Sb <.>,o obclch (obecni ziizeni),ve zn6n[ pozd6j5ich
piedpisfr,tuto obecn6 zAvaznou vyhl55ku (d5le jen,<,> tato vyh165ka"):
<br> (1)
<br> (2)
<br> er.r
Uvodni ustanoveni
<br> Obec Sedlice touto vyhl65kou zavSd[ mlstni poplatek ze psfr (d6le jen,<,> poplatek") <.>
Sprdvcem poplatku je obecn[ fiiad.1
<br> erz
Poplatnik a piedm6t poplatku
<br> Poplatek ze ps0 plati drZitel psa.DrZitelem je pro 06ely tohoto poplatku osoba,kter6 je
piihl65en6 nebo m6 sidlo na rizemi eesk6 republiky (ddle jen,<,> poplatnfk").2
Poplatek ze psfr se platl ze ps0 star5lch 3 m6slc0.3
<br> er.s
Ohla5ovaci povinnost
<br> Poplatnik je povinen ohl6sit spr6vci poplatku vznik sv6 poplatkov6 povinnosti do 15 dnfr ode
dne,kdy se pes stal star5[m til m6s[c0,nebo ode dne,kdy nabyl psa star5[ho tii m6sic0.Ve
lhfrt6 15 dn0 je povinen ohlSsit tak6 zdnik sv6 poplatkov6 povinnosti (napi.(hyn psa,jeho
ztrdtu,darov6ni nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohl6sit drZeni psa md i osoba,kter6 je od poplatku osvobozena <.>
<br> V ohl65eni poplatnik uvedea
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> I g 15 odst.1 zfikona o mistnich poplatclch
2 g 2 odst.1 zilkonao mistnich poplatcich
3 g 2 odst.2zdkona o mistnich poplatcich
4
<br> 5 1+a odst.2 z6kona o mistnich poplatcich
<br> PB
<br>
<br> (4)
<br> (5)
<br> a) jm6no,popiipad6 jm6na,a piijmenlnebo n6zev,obecnyi identifikdtor,byl-li piid6len,misto
pobytu nebo sldlo,sidlo podnikatele,popiipad6 dal5l adresu pro doru6ov6nl; pr6vnickS
osoba uvede t62 osoby,kter6 jsou jejim jm6nem opr6vn6ny jednat v poplatkovfch v6cech <,>
<br> b) 6[sla viech svlich 06tft...

Načteno

edesky.cz/d/4778197


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz