« Najít podobné dokumenty

Obec Dolce - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - MK v obci Dolce "Kanalizace a ČOV v obci Dolce - 3. etapa a 3a. etapa - MK"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - situace DIO (1.7 MB)
Zhotovitel: DEKAKOM plus s.r.o <.>
Sídlo: Pražská 1178/II,337 01 Rokycany
IČO:26373611
Zpracoval: XXXXX XXXXXX
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Č.výkresu: X
Název stavby:
„Kanalizace a ČOV – obec Dolce“
<br> Název objektu: DIO
Část DIO: SITUACE DIO – UZAVÍRKA MK
3.ETAPA VÝSTAVBY – vyblokování MK
<br> obec Dolce
<br> siln
ice
<br> II/2
30
<br> sm
ěr P
<br> řeš
tice
<br> silniceII/230
<br> sm
ěr Nepom
<br> uk
<br> 3a.etapa výstavby kanalizace
- místní komunikace
<br> 3.etapa výstavby kanalizace
- místní komunikace
<br> B28
E8a
E13 „PLATÍ OD.<.>.DO.<.>.“
<br> POZN.: Kompletní vyblokování místních komunikací bude v termínu
od 2.8.max.do 15.8.2021,a to z důvodu frézování vozovek <.>
Další vyblokování bude vždy osazeno dle potřeby jednotlivých etap
výstavby kanalizace <.>
Dočasné vyblokování bude osazeno min.7 dnů před zahájením prací <.>
<br>
<br> Zhotovitel: DEKAKOM plus s.r.o <.>
Sídlo: Pražská 1178/II,337 01 Rokycany
IČO:26373611
Zpracoval: XXXXX XXXXXX
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Č.výkresu: X
Název stavby:
„Kanalizace a ČOV – obec Dolce“
<br> Název objektu: DIO
Část DIO: SITUACE DIO – UZAVÍRKA MK
3.ETAPA VÝSTAVBY-1.část MK
<br> IP1 0 b
<br> IP
10
<br> b
<br> IP10b
<br> IP
10
<br> b
<br> IP
10
<br> b
<br> IP1
0b
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> IP
10
<br> b
<br> B1Z2E13 „MIMO VOZIDEL STAVBY“
B1
<br> Z2
E13
<br> „MIM
O V
<br> OZ
IDE
<br> L S
TAV
<br> BY
“
<br> B1
Z2
<br> E13
„MI
<br> MO
VO
<br> ZID
EL
<br> ST
AV
<br> BY
“
<br> B1
Z2
<br> E1
3 „M
<br> IMO
VO
<br> ZID
EL
<br> ST
AV
<br> BY
“
<br> B1 Z2 E1
3 „
<br> MI
MO
<br> V
OZ
<br> ID
EL
<br> S
TA
<br> VB
Y“
<br> B1
Z2
<br> E13
„MIM
<br> O V
OZ
<br> IDE
L S
<br> TAV
BY
<br> “
<br> B24bE13 „MIMO VOZIDEL STAVBY“
<br> B2
4a E1
<br> 3 „
MI
<br> MO
<br>
<br>
<br> VO
ZID
<br> EL
<br>
<br>
<br> ST
AV
<br> BY
“
<br> B24a
E13 „MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY“
<br> B2
4b
<br> E1
3 „
<br> MI
MO
<br>
<br>
<br>
VO
ZID
<br> EL
<br>
<br>
<br> ST
AV
<br> BY
“
<br> obec Dolce
<br> siln
ice
<br> II/2
30
<br> sm
ěr P
<br> řeš
tice
<br> silni...
2021_Přechodné_DZ_uzavírka_MK_Dolce_stavba_kanalizace (622.53 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 8.7.2021,kterou
<br> podala společnost DEKAKOM plus s.r.o <.>,se sídlem Pražská 1178,Nové Město,337 01 Rokycany,IČ
<br> 26373611 pověřena k vyřízení XXXXX XXXXXX (dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím
<br> písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.KRPP-83125-2/ČJ-2021-
<br> 031106-48 ze dne 8.7.2021 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci místních komunikací v obci Dolce a silnici
<br> II/230 – pro uzavírku a zvláštní užívání MK obce Dolce stavba kanalizace v obci Dolce akce
<br> „Kanalizace a ČOV v obci Dolce – 3.etapa a 3a.etapa – MK“,DIO dle přiloženého návrhu,který je
<br> přílohou písemnosti <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 2.8.2021 do 31.5.2022,opatření je v
platnosti vždy spolu s vydaným rozhodnutím o uzavírce a zvláštním užíváním komunikace,které v
případě dotčených místních komunikací vydává Obecní úřad Dolce <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> v reflexním provede...

Načteno

edesky.cz/d/4778191

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz