« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZD Bernartice - přístřešek v Jestřebicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-07-22-informace-o-podani-navrhu-verejno-pravni-smlouvy-zd-bernartice.doc
Úřad městyse Bernartice
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí svobody čp.33,Bernartice 398 43,okres Písek
<br> Telefon 382585331,fax 382585211,e-mail: vystavba.ou@bernartice.cz
<br> Č.j.Výst.689/021/122/2021/Kre
Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXXX (Telefon:XXXXXXXXX)
V Bernarticích dne XX.X.XXXX
INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Zemědělské družstvo Bernartice se sídlem Náměstí svobody čp.33,Bernartice IČO 00112224 zastoupena předsedou Ing.Pavlem Rozhoněm (dále jen "žadatel") podala dne 22.7.2021 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 a stavební povolení podle § 108 a 115 stavebního zákona,o umístění stavby a povolení stavby:
Přístřešek na seno na pozemcích pozemková parcela č.637/23 a 637/3 k.ú.Jestřebice,obec Bernartice <.>
Záměr obsahuje: - Jedná se o otevřený přístřešek na seno ve stávajícím areálu ZD v Jestřebicích <.>
Odbor výstavby a životního prostředí Úřadu městyse Bernartice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst.3 a § 116 odst.3 stavebního zákona
Informuje o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů <.>
Vyvěšeno dne: 22.7.2021
Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
Elektronicky vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
Upozornění: projektová dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu městyse Bernartice,odboru výstavby a ŽP <.>
XXXXXX XXXXXXX
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Načteno

edesky.cz/d/4777924

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz