« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část kom. Ke Krči, Vrbova v souvislosti s protihlukovou úpravou vozovky a přesunem autobusové zastávky, Praha 4 TSK-80546/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část kom. Ke Krči, Vrbova v souvislosti s protihlukovou úpravou vozovky a přesunem autobusové zastávky, Praha 4 TSK-80546/2021
Hlavní město Praha
Mariánské nźtm.2,Pľaha 1' IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> Zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
se sídlem Rásnovka 81770,1 10 15 Pľaha 1
<br> OZI{AMIJJE
Ve smyslu Ş 36 odst.Í ztlkona o hl.m.Praze
<br> (zákonč,<.> 13112000 Sb.) v platném znění
<br> Z^uĚn
PRONAJMOUT
<br> část vozovky komunikací Ke Kľči a Vľbova za účelem záboru k ľealizaci pľotihlukové
úpravy vozovky a přesunu autobusové zastávky vyvolaných v ľámci nové výstavby akce
obytný souboľ Bľaník
<br> lokalita: Pľaha 4
období: od 5.8.20Żl do ukončení stavby
výměra.cca2600 m2
<br> budoucí nájemce
<br> Trigema Projekt Bľaník a.s.IČ,:27875750
Sídlo: Buchaľova 2641114,Pľaha 5' 150 00
<br> občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Pľahy a.' <.>,Řá'.'ovka 8,110
15 Pľaha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osobą: XXXXXXX XXXXX,odd.XXXX
telefon: XXXXXXXXX <,>
<br> Pľvní den zveřejněníz 16.7.20Ż1
<br> Poslední den zveřejnění: 3ĺ'.7.202L
<br> spnavĺ KoMuNlKAcĺ
hl.m PRAHY a.s <.>
<br> 0 00 Praha 1,Řásnovka 77018
<br> Fłaha.4;.Bezová'l 658/1
-5-
<br> oblastní správa JlH
<br> podpis a oĺisk razítką

Načteno

edesky.cz/d/4777865


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz