« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Průběžná, Švehlova PKD-80584/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průběžná, Švehlova PKD-80584/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPGHACLQ*
MHMPXPGHACLQ
<br>
<br>
<br>
<br> Metrostav a.s <.>
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 00014915
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1073201/2021/O4/Vz Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 565871/2021PKD 19.7.2021
<br>
Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako p íslušný správní ú ad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů (zákon o silničním provozu),ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základ posouzení žádosti adresáta
o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Průb žná,Švehlova a
dalších pozemních komunikacích v Praze 10 ze dne 26.4.2021 dopln né dne 1.6.2021 a po
projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské editelství Policie hl.m.Prahy,odbor
služby dopravní policie
<br> vydává
podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších p edpisů
(dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení a za ízení na místní komunikaci I.t ídy
v ulici Průb žná,Švehlova a na dalších komunikacích v Praze z důvodu provád ní stavebních
prací v rámci akce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostiva – Praha hl.nádraží“ podle
p iložené dokumenta...

Načteno

edesky.cz/d/4777814

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz