« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přemostění Vyskočilova - most. 5. května - X 681.1.2. PKD-80609/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přemostění Vyskočilova - most. 5. května - X 681.1.2. PKD-80609/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQHIKXMM+!
MHMPXPGHJWLL
<br>
<br>
<br>
<br> PROZNAK Praha,s.r.o <.>
Pikovická 244/17
147 00 Praha 4
IČ: 27166392
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004397
<br> MHMP-1079892/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 964383/2021PKD 20.7.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a §
173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti
adresáta ze dne 29.06.2021 (doplněnou dne 19.07.2021) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci I.třídy 5.května,ve
správním obvodu Praha 4 k.ú.Michle,z důvodu provádění stavebních prací – most X686.1.2 – hlavní
prohlídky a diagnostika (přemostění ulice Vyskočilova na ulici 5.května) – přípravné a dokončovací práce <.>
V předmětném úseku v rámci etapizace uzavření levého jízdního pruhu <.>
<br> 1.etapa prací v termínu 28.07.2021 11:00 X...

Načteno

edesky.cz/d/4777808

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz