« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - Oznámení vydání Změny č. 1 ÚP Letohrad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Oddělení územního plánování
<br> Masarykovo nám.166,Žamberk
<br>
Město Žamberk IČ: 002 79 846 Tel.: 465 670 211
<br> Městský úřad Žamberk podatelna@muzbk.cz 465 670 212
Masarykovo nám.166,564 01 Žamberk www.zamberk.cz Fax: 465 670 209
<br>
<br>
Spisová značka: MUZBK-10130/2018/SUUP/54
<br> Číslo jednací.: MUZBK-19028/2021
<br>
<br> Spis.a skart.znak,lhůta: 326.1 A/10
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: m.mimra@zamberk.eu
<br> Datum: 22.07.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Žamberk oznamuje v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění
<br>
<br> VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LETOHRAD
<br>
<br>
Změna č.1 územního plánu Letohrad je vystavena k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu
<br> v Letohradě,odboru výstavby a ŽP a na odboru regionálního rozvoje,oddělení územního plánování
<br> Městského úřadu v Žamberku <.>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Letohrad je vystavena na internetových adresách www.letohrad.eu a
<br> www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“ – sekce „Projednávání územních plánů“) <.>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Letohrad nabývá dle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu účinnosti
<br> patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí oddělení územního plánování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN
LETOHRAD
<br> PARDUBICKÝ KRAJ
ORP ŽAMBERK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZZZMMMĚĚĚNNNAAA ČČČ.<.>.111
<br>
<br>
<br> Červen 2021
<br>
<br> Územní plán Letohrad – Změna č.1
<br> 2
<br>
<br> Objednatel: Město Letohrad
<br> Pardubický kraj
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Žamberk
<br> Pardubický kraj
<br>
<br> Zhotovitel: SURPMO,a.s <.>,110 00 Praha 1
<br> Opletalova 1626/36
<br> IČ 01807935
<br>
<br> Projektant – kolektiv zhotovitele: Projektové středisko Hradec Králové
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> Třída ČSA 219
<br>
<br>
<br>
<br> Hlavní projektant
<br> – odpovědný zástupce zhotovitele: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> autorizovaný architekt – ČKA poř.č.00750
<br>
<br>
Vedoucí Projektového střediska: Ing.arch.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
<br> Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U L E T O H R A D
<br> Zastupitelstvo města Letohrad,jako příslušný správní orgán,vydalo
<br> Změnu č.1 Územního plánu Letohrad dne ………………….<.> usnesením č.…………………….<.> <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Letohrad
nabyla účinnosti dne:
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí oddělení územního plánování
Městského úřadu Žamberk jako úřadu
územního plánování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Územní plán Letohrad – Změna č.1
<br> 3
<br>
<br> Opatření obecné povahy č.<.>.<.> /2021
<br> Zastupitelstvo města Letohrad,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“),podle § 55b odst.7 ve spojení s § 54 a za použití § 43 odst <.>
4 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti,ve znění pozdějších předpisů,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává na základě
usnesení zastupitelstva č.……………….ze dne ……...
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD
<br> Změna č.1
<br> |.2.a.VÝKREVS ZÁkLAoNíHQ CLENENIUZEMI
<br> ba ža ntnicí
<br> Lukavice
<br> k.ú.Luka více v Čechách
<br> Malé okříny
<br> 41
<br> 1231
<br> Dlouhý! remíz 1238
<br> 41234
<br> 430110
<br> 1333
<br> 13318
<br> 41 133135
<br> 413325 413385
<br> 13
<br> LETOHRAD _2 10911
<br> st.33431
<br> 391343 439312
<br> 400360 833
<br> 391355 38334
<br> 5433 2
<br> LETOH RAD 400359
<br> 8310 31839
<br> 439311
<br> 400355
<br> 8312.<.> Hajnice
<br> Nekoř k.1.1.Nekmř
<br> 318311 31
<br> 391361
<br> 439319
<br> Drtičky
<br> mynářce 323312
<br> 323329 380310
<br> 400350
<br> U
<br> 400354 323119
<br> st.92631 323314
<br> St.92 632
<br> OEZ
<br> St <.>
<br> 32 3325
<br> 1 XXXXXXXXX XXX
<br> XXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> ku Červená 525129 51934 DVOfSký
<br> 323323
<br> 628319
<br> 619312
<br> 521 525125
<br> 52 5320 659121
<br> 536311
<br> 302318
<br> Mezi lesy 528314
<br> 323316 439318
<br> 351
<br> XXXXXXXXX XXX
<br> Písečná XXXXXX _
<br> XXXXXX
<br> k.ú.Písečná u Žamberka
<br> 95336
<br> 538312
<br> stanice rad
<br> 439310 536313 628313
<br> 62831 3
<br> 526116 5591 “5
<br> 38
<br> 16 20
<br> 53113
<br> '35
<br> 15 66
<br> 55 51139
<br> 50 05; _
<br> st 1463
<br> Dolní konec st.1251
<br> 628312 659315
<br> 64 36
<br> 628315
<br> za Q,DVDfSkí' IBS Mistrovice 51-.1 319 335312.1500 É? st.1 628311.ku.<.> 1412 st.14.14 " 659313 M1strovroe nad 011103
<br> 880330
<br> 335310
<br> 604311 25513 2
<br> 634315
<br> 1 186311
<br> st.1 3231
<br> 186310
<br> Na Du bovoe
<br> 634310
<br> 186313
<br> 514111 Žejbrovka
<br> 52
<br> %
<br> st.22611 33
<br> Červená 9412
<br> 111132
<br> 451110 309330
<br> 809363
<br> 140312
<br> U rybníka Březiny
<br> Hnátnice
<br> k.ú.Hnarníoe
<br> 309123 616152
<br> 1 a'? 31 81 6350
<br> 334
<br> 251311
<br> 13211
<br> Dotní Dobrouč
<br> 5512 15511
<br> k.ú.001111 132311
<br> Dobrouč
<br> 113
<br> 1
<br> 13211 132315 433115
<br> 1 615143.<.> v 140113 ZAZNAM O UCINNOSTI.v v.<.>.- 13212 816340 ZMENA C.1 UZEMNIHO PLANU LETOHRAD ...
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD
<br> Žili; změ na č' 1 |.2.b.1.HLAVNÍ VÝKRES
<br> 42 911
<br> Lu kavice
<br> k.ú.Lukaw'ce v Čechách
<br> Malébkřtnyf/ " '
<br> ' 414 l
<br> \ \ 42 912
<br> Dlouhý remíz 1215
<br> 41214
<br> 3 410110
<br> 430110 '-
<br> 41 _ ' 1311-35 _ -
<br> 53711
<br> 53511 / _ "
<br> '114 413155
<br> LETOHRAD
<br> at.33411
<br> 43911 2
<br> 391155
<br> 54112 - -
<br> “LETOHRAD _ 1 ' 1__“ Hajnice \ „_W.'-._\.' _ Orličky \ '
<br> _ 31112
<br> 10
<br> \
<br> \10011
<br> 400155 \
<br> '1
<br> 8112
<br> 52411 Nekoř
<br> k.ú.Nekoř
<br> 3151111 \
<br> \
<br> \\ \ \
<br> 391161 391131
<br> 323112
<br> mynářce
<br> \
<br> 323129 350110 <.>
<br> \
<br> '1
<br> 400150"
<br> 1 _523134
<br> jl
<br> 38019 U
<br> \ 323114
<br> / \._ _ __ ( __ 35011 32319 1 | I- \ ' “\ ll“ [.'.<.>.<.> _ _ _ _ __ \ \ 35015 _ _ _ __ _ 35015 23515- \\ ' |.\\ V\Í- \\ \.<.> _ _.\ __ 2ng - \_ __\j_ *_—
<br> _519'111 ' 355110 -
<br> /
<br> \\ 525120 \.<.>
<br> \
<br> 659121
<br> \.'\
<br> \ ' _ 5251141
<br> 536111
<br> '1 _ 1 535115 '\
<br> \
<br> 321115
<br> Písečná \ 559123 kú.Písečná \
<br> u Žamberka
<br> 95115._,1 536112
<br> -439110 536113
<br> \ 559115
<br> 33 \ 525115
<br> 525112
<br> '35_
<br> 66
<br> Dolní ko st.1251
<br> 55 511 ' 35
<br> _ 51129
<br> "25 54
<br> 913;
<br> 5012
<br> 53 51 - f—ĚL.<.> _ _ 1451 % í Dvořšky—he-Ě;.Mlstrovnce 51130 st.C:? 2131 319 \\ _ -.*.“— 62 _ 1500 st 511 \ \ k.ú.51121“ 1412 311474 " 559113.<.> -— 4111511011155 61 _ » \__.nad 011151
<br> 60 511
<br> 50 51119
<br> \ _ 580K
<br> \ <.>
<br> _ 335110
<br> 514115
<br> 1__ 186111
<br> st.1 3211
<br> -"'1'55110__:--- -'
<br> 57411 0'1__ \
<br> \ \ <.>
<br> 514111 \
<br>.\_
<br> Červená B
<br> 9412
<br> 111132
<br> 100
<br> 1
<br> 140112 172111
<br> Hnátn ice k.ú.Hnatníce
<br> _ 809123
<br> Dolní Dobrouč
<br> k.ú.1301111 Dobrouč
<br> _
<br>.<.> ' "\ 515143 : : v 140113,<.> - - » - ZÁZNAM O UClNNOSTl ' '1 1 151151 ' / Ill.<.> <.>,<,>,<,> / ' '.<.> / 1- " -„ -_ 515140 __ “ ZMENA C.1 UZEMNIHO PLANU LETOHRAD.-' -' :...
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD
<br> Změna č_ 1
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> k.ú.Šedívec
<br> ||.2.a.KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> Lukavice
<br> <.>,-\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kú.' ' ' 1 Lukavícsv _ _ _ » -_ _ _: - - -_.---.' "" Cechách - ' - „ ' ' ' _ ' '._ „ """" *
<br> 430110
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 33314 " ' \\ '-.\.\.<.> „ _.<.>.“
<br> 400159 """ \
<br> 8110 <.>
<br> 31319
<br> '\ \ \
<br> 31 3111- 3-1
<br> 400155 _ 81'12
<br> Nekoř k\1.:r\ Nekoř
<br> 3911'61
<br> ___/1
<br> _ )*,a! 37412
<br> mynářce 323112
<br> 323129 '
<br> 33011 0
<br> \\
<br>.<.>.<.>._ -.- _._ 023134
<br> \"“
<br> U hru \_ -\ \_ - \ <.>
<br> st.-
<br> 023119
<br> _st.92011 „323114
<br> OEZ
<br> 32 319
<br> 380.0Ir
<br> ' samí
<br> 38016 323125 '.<.> ' __ '.; Íí:.: : Í- : ' LEVÉ.: : „.' ;."-'.<.> _\„ : “Šli-„:'"í—Q,:.:=.<.> -."""RT \ ' Jablonský-les.__.-1 <.>,_.<.>.' _.<.> “11%" __
<br> _"_"54sr1' _ '_'- <.>
<br> \\.\ \\3014 \_
<br> \
<br> 336110 <.>
<br> 115413
<br>.<.>.<.>.<.> _.::- _ _ _,-.___ __ _ _ _._ __._._ _ _ _ __._ ___ _ __ -_ - \\ „_._ '_ _
<br> |_ _ _ _ _._ __ ___ _ ::::.; “_ '._;:_._.<.>._.__.<.> _.___._._.<.>.<.> ---.____._.<.> __.____l,-.r.____ _.<.> _._._.<.> _ _-.\_ ".„.__ ;_: : ___.<.>.<.>.<.>.\W? - x“ --.<.> \ _ _ - \ _ \.<.> _ -.__.<.> -"_\.<.> --.- \- \ \ - - \\ _
<br> ' :::::;: ::: :::.:: ::: 552.<.> _:." __._ - ' _ _ " __ _._ ' '.'.<.> _ _ ' ' _ _ '." „ __ “igma
<br> 1 530115 _,-
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -._ __________ _ _ ":::_ _._ - - 1._.<.>._.<.> _ _.<.>.<.> - _ \ - __.<.>.- _- __ -.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> - ---- -'==- -.' -\ 351 - '.- - - _ - - -- - „.1 = _ ' - - - - - < ' - -' f\.\'\\_'\ --* _.\ * —- -- » " __ _' * ' * ' ' " ' * '
<br> Písečná.<.>.„ '-.__ _,; _„ ' - \ __.-.<.>._ _ - : -.<.> :._; ".:::;:\__ __ __;...
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN
LETOHRAD
<br> PARDUBICKÝ KRAJ
ORP ŽAMBERK
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚÚÚPPPLLLNNNÉÉÉ ZZZNNNĚĚĚNNNÍÍÍ PPPOOO ZZZMMMĚĚĚNNNĚĚĚ ČČČ.<.>.111
<br>
<br>
<br>
Červen 2021
<br>
<br> Územní plán Letohrad
<br>
<br> 2
<br>
<br> Objednatel: Město Letohrad
<br> Pardubický kraj
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Žamberk
<br> Pardubický kraj
<br>
<br> Zhotovitel: SURPMO,a.s <.>,110 00 Praha 1
<br> Opletalova 1626/36
<br> IČ 01807935
<br>
<br> Projektant – kolektiv zhotovitele: Projektové středisko Hradec Králové
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> Třída ČSA 219
<br>
<br>
<br> Hlavní projektant
<br> – odpovědný zástupce zhotovitele: Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> autorizovaný architekt – ČKA poř.č.00750
<br>
<br>
<br> Vedoucí Projektového střediska: Ing.arch.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
<br> Ú P L N É Z N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U L E T O H R A D
P O Z M Ě N Ě Č.1
<br> Zastupitelstvo města Letohrad,jako příslušný správní orgán,vydalo
<br> Změnu č.1 Územního plánu Letohrad dne ………………….<.> usnesením č.…………………….<.> <.>
<br> Změna č.1 Územního plánu Letohrad
nabyla účinnosti dne:
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí oddělení územního plánování
Městského úřadu Žamberk jako úřadu
územního plánování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br> Územní plán Letohrad
<br>
<br> 3
<br>
<br> OBSAH ELABORÁTU
<br>
<br> I.ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
I.1.Textová část
<br> I.2.Grafická část
<br> I.2.a.Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2.b.1.Hlavní výkres 1 : 5 000
I.2.b.2.Výkres koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000
I.2.c.Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 10 000
<br>
<br>
II.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> II.2.Grafická část
<br>
II.2.a.Koordinační výkres 1 : 5 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Letohrad
<br>
<br> 4
<br>
<br> I.1.TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1
OBSAH:
<br> Výklad pojmů 5
<br> I.1.a) Vy...
bez názvu
UZEMNI PLAN LETOH RAD ÚPLNĚ ZNENí PO ZMENE č.1 |.2.a.VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> k.ú.Sedivec
<br> zAZNAM o ÚČINNOSTI,<,> „,<,>,<,> INTEGRJWANÝ EVROPSKA UNIE „€:-?) Lukavice UPLNE ZNENI UZEIVINI HO PLANU LETOHRAD DPERACNÍ EVROPSKÝ FUND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ :
<br> O S
<br> „ p 0 Z M É N Ě Č 1 PROGRAM ŠANCE PRO vAŠ ROZVOJ “'157n1501“o
<br> ' ' 42814 ' Lukavice v,<.> „
<br> Cechách Ma'e “““"Y _ _,<,>,<,>,<,> HLAVNÍ PROJEKTANT PROJEKTANT ZHOTOVITEL 8 U R P M 0
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Zastupltelstvo města Letohrad,jako přlslusny spravnt organ,vydalo _ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZH OTOWTELE % AKCIOUASPOLEČNOST "'"""n "".—“H.Změnu č.1 Územního plánu Letohrad dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>,usnesením č.'"g'amh'mena KOUtOVá=ČKAč'00750 ko'ektiv zmtome'e Kč 01807935 % /—
<br> 42912 1211 OBJEDNATEUPOŘIZOVATEL KRAJ MĚSTO Opletalova 1626136,110 00 Praha 1 Dlouhý remíz 1215 Změna č.1 Územního plánu Letohrad Město Letohrad 1 Pardubický Letohrad Projektové středisko Hradec Králové
<br> nabyla účinnosti dne: Městský úřad Zamberk Třída CSA 219.500 03 Hradec Králové 41214,<,>,ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03903142 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Uzemm plan ÚČELOVÝ STUPEN ÚPD 43111111 - XXXXXX XXXXX Letohrad FORMÁT XXXX >< XXX mm XXXXX vedoucí oddělení územního plánování Úplné znění po Změně Č- 1 PROFESE URB Městského úřadu Žamberk jako úřadu DATUM 0612021 územního plánování,<,>,„,<,>,<,> MÉŘÍTKO 1:5 000 43911 3119 1317 „tisk úředního razítka Vykres zakladnlho clenem uzeml ČÍSLO l_2_a_
<br>.<.>.489125
<br>.<.> “ <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> 41 131135
<br> 13185
<br> LETOHRAD
<br> st.33411
<br> 39 1 1471 439,1 2
<br> 400160 81?
<br> 391155
<br> 4L
<br> 38314
<br> 54112 LET OHRAD 400159
<br> 8110 31819
<br> 439111
<br> 400155
<br> 8112.<.> Nekor
<br> k.1.1.Nekoiř
<br> 62411 Hajnice
<br> 318111 31
<br> 391161
<br> 439119
<br> Z160.Orličky DS
<br> 39'51
<br> mynářce 323112
<br> 323129 380110
<br> 400150
<br> U 323119
<br> 51,92611 323114
<br> st.OEZ 92...
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN LETOHRAD ÚPLNĚ ZNENí PO ZMENE O.1
<br> l.2.b.1 HLAVNÍVÝKRES
<br> 1
<br> Šedivec
<br> k.ú.Šedivec
<br> Elu.<.>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br>,<,> „,<,>,<,> manganu? EvROPSKA UNIE „tw-Q)
<br> Lukavice UPLNE ZNENI UZEIVINI HO PLANU LETOHRAD DPERACNÍ evROPSKÝ FUND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ acc/ <,>
<br> __ p 0 Z M Ě N Ě Č 1 PROGRAM ŠANCE PRO vAš ROZVOJ Women““
<br> Lukavice v
<br> Čechách _ _ _ _ _ _ á _ _ HLAVNÍ PROJEKTANT PROJEKTANT ZHOTOVÍT EL s " R P M 0
<br> _ Zastupitelstvo města Letohrad,jako přislusny spr vni organ,vydalo _ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZH OTOVlTELE _ _KC______SP___E____OS_ - ' Změnu (: 1 Územního plánu Letohrad dne usnesením č Ing.arch.Alena Kootová,ČKA č.00750 kolektiv zhotovitele IČ 01307035 * ff,—
<br> '- __ OBJEDNATEL ! POŘIZOVATEL KRAJ MĚSTO Opletalova t626i36,110 00 Praha 1 ___.- 7.7 -._--_ uč" - -»_- i Změna č.1 Územního plánu Letohrad Mesto Letohrad ! Pardubicky Letohrad Projektove stredisko Hradec Kralove.- _--' : N'; ' ' nabyla účinnosti dne: Městský úřad Zamberk Trida CSA 219,500 03 Hradec Králové _ f __,ZAKAZKOVE ČÍSLO 03903142 - ' ili - - <.>,<.>,<,>,-,<.>.' ',-,<.> <.>,'- i! ' “.Q“; Opravnena uredni osoba porizovatele: Uzemm plan UCELOW STUPEN UpD.u.-=E— ' - " XXXXXX XXXXX LetOhrad FORMÁT XXXX >< XXX mm.l o ',<.>,<.>,<,> -
<br> Bažantnicky __ Egg; ',<.> :Š: % vedoucí oddělení územního plánování Uplne znen' Po zmene 0- 1 PROFESE URB -- otok ' ' gg- _ ':."" Městského úřadu Zamberk jako úřadu DATUM 063021 _“ ' ' územního plánování _ Hlavní v,kres MĚŘÍTKO 15 000 __ __.h otisk uředniho raZ|tka y ČÍSLO |.2_b_1 _
<br> 5% m := <.>
<br> _ Z -
<br> LETOHRAD
<br> Nekoř k.iii.Nekoř
<br>.<.>.;—q
<br> Písečná k.ú.Písečná u Žamberka
<br> _ DS,<.> i.<.> ? ll: <.>
<br>.r '.ř.“v :! -— „ unii 'a: : „\ <.>
<br> M istrovice
<br> k.ú.Mistrovice nad Oriici ».““““ Hnátnice |_ _ ' _ l__ -._ _ " " LIL : ' __ ' 2"“'"-*n.<.> _.»:.<.>.<.>.<.> =.—=-—--.k.ú.Hnáinice " “_ 251i11 Dolní Dobrouč k.ú.Dolni Dobrouč :tzlz': BTTi11 \,/_ _ 1 \ MERlTKO 1 : 5 000 l.<.> 0 0,...
bez názvu
UZEMNI PLAN LETOH RAD ÚPLNĚ ZNĚNÍ Po ZMENE c.1
<br> |.2.b.2.VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVNÍATECHNICKE INFRASTRUKTURY
<br> k.ú.Šedivec
<br> ZÁZNAMCDÚČINNOSTI „wm,<,> „,<,>,<,> lnrssnpvmv' EVROPSKA UNIE 41—933) UPLNE ZNENI UZEIVINIHO PLANU LETOHRAD DPERACNÍ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ % o,„.„,__ Lukavice __ p 0 Z M E N E C.1 PROGRAM ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ “'“-511111007- L :“: 428ml.<.> _ _ _ _ _ _ _ _ HLAVNÍ PROJEKTANT PROJEKTANT ZHOTOVITEI.8 U R P M 0 gama“ __,- Malé om - Zastupltelstvo města Letohrad,jako přIslusny spravn: organ,vydalo _ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZHOTOWTELE _ __KC_______S_____EČ__OST ' Změnu č 1 Územního plánu Letohrad dne usnesením 0 Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,čKA č.XXXXX kolektiv zhotovitele Ič XXXXXXXX X /_ 414 OBJEDNATEL 1 POŘIZOVATEL KRAJ MĚSTO Opletalova 1626136,110 00 Praha 1 \ 1211 _ Změna č.1 Územního plánu Letohrad Mesto Letohrad! Pardublcky Letohrad Projektove stredIsko Hradec Kralove _ Dlouhý remíz \.1210 \ __ nabyla účinnosti dne: Mestsky urad Zamberk TrIda CSA 219: _500 03 Hradec Kralove.— _ _ _ ZAKAZKOVE CISLO 03903142 41214 _ \ 410110 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Uzemm plan ÚČELOVÝ STUPEN ÚPD.<.> XXXXXX XXXXX Letohrad FORMAT XXXX >< XXX mm vedoucí oddělení územního plánování Uplně znění Po změně 5- 1 PROFESE URB Městského úřadu Zamberk jako úřadu DATUM 0612021 územního plánování _ Výkres koncepce veřejné dopravní MÉŘÍTKO 1:5 000 “Sk "řadn'ho XXX a technické infrastruktury ČÍSLO |.X_b_X_
<br> XXXXX
<br> R1Ž_L eM
<br> ) 56'211 !
<br> \\6111'1
<br> \
<br> \ \
<br> 15 t “i.: \
<br> LETOHRAD
<br> st.33411
<br> 391155
<br> ' 54112 -- 543" 290 LETOHRAD 400159
<br> 4001'55
<br> st.Nekoř
<br> k.12.Nekoř
<br> “43919 „ ' _ '- 439119
<br> 231f34
<br> 400150 — <.>
<br> %$“ - ' 000121 \ = U hrušky
<br> 'I
<br> N,\.<,>
<br> _ \ 30010 st.92011 1__ 323114 '
<br> OEZ
<br> \ 30011
<br> ' 1 582
<br> 3305 323125
<br> 5.1- \_
<br> \
<br>.V.1 BTH ' 2.9va
<br> \ 36016\ 1 11 120111;
<br> 300110
<br> " 530115
<br> 35
<br> Pís ečn si k.1.1.Písečná u Žam...
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN LETOH RAD UPLNE ZNĚNÍ PO ZMENE C.1 ".Za KOORDINACNÍ VÝKRES
<br> ' _._ ""“-— - - Šedivec __ _ _.-- _.- _ _ _ _ _ k.ú.Šedivec
<br> TT_TT—Zn ___l _ --- 1
<br> _ _ '.ZÁZNAM o ÚCINNOSTI aowo
<br>,<,> „,<,>,<,> INTEGROVAHÝ EVROPSKÁ UNIE aw _)
<br> UPLNE ZNENI UZEMNIHO PLANU LETOHRAD DPERACNÍ EVROPSKÝFONU PRO REGIONÁLNÍ RoZVOJ Lac/_
<br> p 0 2 M Ě N Ě (':_ 1 PROGRAM ŠANCE ono vAs RozvoJ “formatu“
<br> Lukavice '.“.<.> V.<,>
<br> _— —.— — -—.<.> - -- _ -.- _' __.<.> _ '.<.> _ _ _ _ _ _ _ HLAVNI PROJEKTANT PROJEKTANT ZHOTOVITEL su R PM "
<br> ___kgůá __ 7._ _ _ _ _.__ _.<.> _ __ __ _.<.> - _ _.__ Zastupitelstvo města Letohrad,jako přislusny spravni organ,vydalo _ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE _ ___c________________________ Cechách _ ___ _.__ _ _,__ _,- Změnu č 1 Územního plánu Letohrad dne usnesením & Ing.arch.Alena Kootová,ČKA č.00750 kolektiv zhotoviteie IČ 01807935 * r
<br> '.__:.<.> " * ; " 5 '." '.<.> ' - _.<.> 4 '_ ' __ —.<.> - __.<.> _.'.OBJEDNATELiPORIZOVATEL KRAJ MĚSTO Opletalova 1626736,110 00 Praha 1 ' l ',' ' Změna č 1 Územního plánu Letohrad Město Letohrad ! Pardubický Letohrad Projektové středisko Hradec Králové
<br> __ _._.<.>._ nabyla účinnosti dne“ Městský úřad Žamberk Třída ČSA 219,500 03 Hradec Králové._ _ -_ _ __ - _ _ _ _ _ _ _ ZAKAZKovE ČÍSLO 03903142 ' ' " ' " ' * ' \ Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Oduvodneni UzemnIho planu UČELOVÝ STUPEN ÚPD XXXXXX XXXXX LetOhrad FORMAT XXXX x XXX mm vedoucí oddělení územního plánování umně znění po změně Č- 1 PROFESE URB Městského úřadu Zamberk jako úřadu DATUM 0612021 územního plánování.-,<,> MĚŘÍTKO 1:5 000
<br> otisk úředního razítka KoordInacnI vykres „
<br> CISLO 11.2.a <.>
<br> (
<br> l-lI-l-lFll—l.u-
<br> Nekoř k.ú.Nekoř
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Evlřš Ali
<br> Písečná k.ú.Písečná u Žamberka
<br> EgBíiT—i _
<br> „iwi-— MWA.<.> __ _ __.Za—„JR do.-'" !& „aa4a aji.<.>._ _ _
<br> 7.6
<br> A
<br> Mywawáew Amr-153373315?
<br> -- —- ' ' f:.<.> 4 —-...

Načteno

edesky.cz/d/4777759

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz