« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "Úpravy zahradního domku pro správce parku za radnicí"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příl. č. 7_Seznam poddodavatelů.doc
Příloha č.6
<br> SEZNAM PODDODAVATELŮ
<br> „Úprava zahradního domku pro správce parku za radnicí,Praha - Uhříněves“
Zadavatel:
<br> Městská část Praha 22
se sídlem: Nové náměstí 1250/10,104 00,Praha 114
IČ: 00240915
<br> Zastoupený: Jiřím Röslerem,vedoucím odboru realizace staveb
<br> Uchazeč o veřejnou zakázku
<br> Název:
<br>
IČ:
<br>
Sídlo:
<br>
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Seznam poddodavatelů:
Poddodavatel č.1:
<br> Název:
<br>
IČ:
<br>
Sídlo:
<br>
Osoba oprávněná zastupovat poddodavatele:
Tel.:
<br> E-mail:
Část plnění,kterou bude poddodavatel zajišťovat pro uchazeče:
<br> Podíl (rozsah) na plnění veřejné zakázky (v %):
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> --------------------------------------------------------
<br> Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
Příl. č. 6_návrh rozmístění.pdf
oo
<br> N$
<br> E
f
$
ot
<br> s <.>
$-s <.>
NN
n\
<br> ^N$
$l
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Psací stroj
studna
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Psací stroj
Tabulka místností
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Psací stroj
Číslo
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Psací stroj
Název
<br> Benes
Psací stroj
Plocha
<br> Benes
Psací stroj
Podlaha
<br> Benes
Psací stroj
5
<br> Benes
Psací stroj
1
<br> Benes
Psací stroj
pokoj
<br> Benes
Psací stroj
13,7 m2
<br> Benes
Psací stroj
dřevěné palubky
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Psací stroj
2
<br> Benes
Psací stroj
3
<br> Benes
Psací stroj
4
<br> Benes
Psací stroj
5
<br> Benes
Psací stroj
veranda
<br> Benes
Psací stroj
3,2 m2
<br> Benes
Psací stroj
dřevěná prkna
<br> Benes
Psací stroj
dřevěná prkna
<br> Benes
Psací stroj
beton
<br> Benes
Psací stroj
dřevěná prkna
<br> Benes
Psací stroj
sklad
<br> Benes
Psací stroj
schody
<br> Benes
Psací stroj
suchý záchod
<br> Benes
Psací stroj
0,8 m2
<br> Benes
Psací stroj
0,9 m2
<br> Benes
Psací stroj
1,1 m2
<br> Benes
Mnohoúhelník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Čára
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Obdélník
<br> Benes
Textové pole
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Ovál
<br> Benes
Textové pole
<br> Benes
Textové pole
<br> Benes
Psací stroj
lůžko
<br> Benes
Psací stroj
stůl
<br> Benes
Psací stroj
kuch.+dřez
<br> Benes
Psací stroj
sprcha
<br> Benes
Psací stroj
WC
<br> Benes
Psací stroj
plastová jímka na šedou vodu k zalévání
<br>...
Příl. č. 5_Soupis prací a dodávek k ocenění.xls
List1
Rozpočtové náklady - revitalizace domku pro správce parku
Park za ÚMČ Praha 22,Praha - Uhříněves,parc.č.1758/3,k.ú.Uhříněves
položka jednotka počet cena Kč/jedn.cena celkem (Kč)
1 Demontáž PVC m² 20 0.00 Kč 0.00 Kč
2 Demontáž nábytku m² 20 0.00 Kč 0.00 Kč
3 Úprava elektroinstalace kpl 1 0.00 Kč 0.00 Kč
4 Pokládka nového PVC m² 20 0.00 Kč 0.00 Kč
5 Přívod vody SV ze studny (PE DN 32 v zemi) kpl 1 0.00 Kč 0.00 Kč
6 Výkop pro vodovod m 12 0.00 Kč 0.00 Kč
7 Ohřívač TUV ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
8 Rozvody SV a TUV kpl 1 0.00 Kč 0.00 Kč
9 Sprchový kout 80x80 ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
10 Plastová nádrž 1,5 m³ ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
11 Chemické WC ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
12 Zemní práce,základy kpl 1 0.00 Kč 0.00 Kč
13 Zateplení chaty ISOVER 14 (stěny a půda) m² 53 0.00 Kč 0.00 Kč
14 Kuchyňka (dřez + deska) ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
15 Lůžko s matrací + stolek ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
16 El.Topný panel ks 3 0.00 Kč 0.00 Kč
17 Skříň 3 dílná ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč
Mezisoučet (bez DPH) 0.00 Kč
Rozpočtová rezerva (čištění studny,skryté závady) 0.00 Kč
Cena celkem (bez DPH) 0.00 Kč
DPH 21% 0.00 Kč
CELKEM vč.DPH 0.00 Kč
Příl. č. 4_SOD.docx
číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele:
<br>
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>,v platném znění
"Úprava zahradního domku pro správce parku za radnicí,Praha - Uhříněves"
I.Smluvní strany
<br> Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb,p.Jiřím Röslerem <,>
tel.: 271 071 833,e-mail: jiri.rosler@praha22.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.: 27-2000754389/0800
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
a
Zhotovitel: ……(název).………….………………………………………………….<.> ….<.>
…….(sídlo) …………………………………………………………………… <.>
zastoupený: ……………………………………………………………….<.>
ve věcech smluvních a technických: ……………………………………….<.>
tel:  ………………….e-mail: ……………………
bankovní spojení: ………………………….<.> č.ú.: ………………………… <.>
IČ: …………………………… <.>
DIČ: ……………………………….<.>
Zapsaný v obch.rejstříku vedeném u …………… soudu v …… <.>,oddíl …,vložka ………………….<.>
<br> uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených <.>
<br> II.Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Úprava zahradního domku pro správce parku za radnicí,Praha - Uhříněves" <.>
<br> Předmětem VZMR jsou:
Stavební úpravy,které spočívají v realizaci jednoduchých stavebně-instalačních prací,které umožní celoroční zázemí pro správce za předpokladu dodržení standardních sociálních a hygienických podmínek v souladu s příslušnými předpisy <.>
<br> Základní rozsah prací a dodaného vybavení objektu je uveden v rámci soupisu prací a dodávek a v dispozičním výkresu půdorysu <.>
Součástí předmětu VZ je také zajištění zařízení staveniště včetně odvozu a likvidace vybouraných hmot na skládku <.>
<br> Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu <.>
<br>
III.Doba plnění
1.Délka prací je stanovena na…… (doplní zhotovitel – není předmětem hodnocení) ….dnů od...
Příl. č. 3_Seznam stavebních prací.doc
Příloha č.3
<br>
Seznam stavebních prací
V souvislosti s úmyslem dodavatele …………… <.>,IČ: ………,se sídlem ……… <.>,zastoupeného ……….<.>,účastnit se veřejné zakázky s názvem,<,> Úprava zahradního domku pro správce parku za radnicí,Praha - Uhříněves“ zadavatele městská část Praha 22 prohlašuji tímto čestně,že jsem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení poskytl následující stavební práce:
Název stavebních prací
<br>
Stručný popis stavebních prací
<br>
Cena
<br>
Objednatel
<br>
**Doba a místo provádění
<br>
Kontaktní osoba objednatele (telefon,e-mail)
<br>
<br> Název stavebních prací
<br>
Stručný popis stavebních prací
<br>
Cena
<br>
Objednatel
<br>
**Doba a místo provádění
<br>
Kontaktní osoba objednatele (telefon,e-mail)
<br>
<br> Název stavebních prací
<br>
Stručný popis stavebních prací
<br>
Cena
<br>
Objednatel
<br>
**Doba a místo provádění
<br>
Kontaktní osoba objednatele (telefon,e-mail)
<br>
<br> V ……………….dne ………… <.>
--------------------------------------------------------
<br> Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
<br> **Poznámka: jako dobu provádění stačí uvést měsíc a XXX,kdy byly stavební práce ukončeny
<br> **Poznámka: jako dobu provádění stačí uvést měsíc a XXX,kdy byly stavební práce ukončeny
Příl. č. 2_Čestné prohlášení.doc
Příloha č.2
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
<br> V souvislosti s úmyslem dodavatele …………… <.>,IČ: ………,se sídlem ……… <.>,zastoupeného ……….<.>,účastnit se veřejné zakázky s názvem „Úprava zahradního domku pro správce parku za radnicí,Praha - Uhříněves“ zadavatele Městská část Praha 22 prohlašuji tímto čestně,že:
<br> a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.Je-li dodavatelem právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu <.>
<br> b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči mně nebyla nařízena nucená správa,ani jsem se neocitl v obdobné situ...
Příl. č. 1_Krycí list nabídky.xls
Sheet1
Příloha č.1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
1.Veřejná zakázka
Název: Úprava zahradního domku pro správce parku za radnicí,Praha - Uhříněves
<br> Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na
2.Základní identifikační údaje
2.1 Zadavatel
Název zadavatele: Městská část Praha 22
Sídlo: Nové náměstí 1250/10,104 00,Praha
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915
Bankovní spojení: 27-2000754389/0800
Zastoupen: Jiřím Röslerem,pověřený vedením ORS
Kontaktní osoba: XXXX XXXXX - technik odboru realizace staveb
Tel.: XXX,271,071,832
E-mail: petr.benes@praha22.cz / jiri.rosler@praha22.cz
2.2 Uchazeč
Obchodní firma nebo název /nebo jméno a příjmení/:
Sídlo / Místo podnikání:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky:
Tel.:
E-mail:
3.Nabídková XXXX v Kč
Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH:
<br>
<br>
<br>
4.Osoba oprávněná zastupovat dodavatele
Titul,jméno,příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele:
Funkce:
Datum:
<br> ………………………………………………………….……
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
<br> petr.benes@praha22.cz / jiri.rosler@praha22.cz
petr.benes@praha22.cz / jiri.rosler@praha22.cz
<br> Sheet2
<br>
<br> Sheet3
Výzva-podepsaná Úpravy zahr. domku pro správce .pdf
Yyzva k pod6ni nabidky na vefejnou zakbzkl maldho rozsahu s n6zvem,rUpravy zahradniho domku pro spr6vce parku za radnici,Praha - Uhfindves" Veiejnf zadavatelMdstsk6 d6st Praha 22,Ii: OO24O9L5,se sidlem Nov6 n6mdsti 1250110,104 00 Praha 114,zastoupenj odborem realizace staveb,(d6lejen,<,> zadavatel"),zaddvh veiejnou zakinku mal6ho rozsahu podle ustanoveni $ 27 a $ 3,1 zbkona d.13412016 Sb <.>,o zadhviniveiejn;fch zakfuzek(d6le jen,<,> zbkon") s nizvem,<,> Upravy zahradniho domku pro sprdvce parku za radnici,Praha - Uhfin6ves" (d6le teL,<,> V2").Veiejn6 zakbzkaneni zadLv 6na v reZimu zirkona.ZadavatelV6s timto Wzfva k pod6ni nabidky.1.Identilikaini rfidaie veiein6ho zadavatele N6zev: Se sidlem: IC: DIi: Zastoupenj: Kontaktni osoba: Tel.: E-mail: Mdstsk6 distPraha22 Nov6 n6mdsti 1250i10,104 00,Prahall4 00240915 c200240915 Jiii R

Načteno

edesky.cz/d/4777479

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz