« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.: KRNOOISM-38033/2021
<br> morz
<br> Město Krnov
<br> Hlavní náměstí 96/1
<br> Ze dne: 07.05.2021 Pod Bezručovým vrchem
<br> Naše čj.: KRNOOVZP-38048/2021
<br> maln
<br> 794 01 Krnov
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-5170/2021-maln
<br> 330.1 V/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: imalinova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 21.07.2021
<br>
<br> 1 / 4
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,obecní úřad obce s rozšířenou působností
vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst.1 písmene c) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako speciální stavební úřad ve věcech silnic
<br> II <.>,III.třídy,místních a veřejných účelových komunikací,příslušný podle ustanovení
§ 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 16 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl dne 21.07.2021 takto:
<br> Na základě výsledku projednání a přezkoumání žádosti podané dne 07.05.2021 Městem Krnov <,>
<br> IČ: 002 96 139,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem,794 01 Krnov (dále jen „stavebník“) <,>
se podle ustanovení § 115 odst.4 stavebního zákona:
<br> prodlužuje platnost stavebního povolení
<br> vydaného MěÚ Krnov,odborem dopravy a silničního hospodářství,pod č.j.: KRNODO-25139/2016
<br> vagr dne 23.05.2016,pravomocného dnem 23.06.2016,jehož platnost byla prodloužena
<br> rozhodnutím vydaným MěÚ Krnov,odborem dopravy a silničního hospodářství,pod č.j.: KRNODO-
15627/2...

Načteno

edesky.cz/d/4776971

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz