« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Lesní cesta Na Výsluní"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-28919.pdf
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
Obec Černá v Pošumaví,IČ 00245828,Černá v Pošumaví 46,382 23 Černá v Pošumaví
<br> (dále jen "stavebník") dne 31.05.2021 podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby:
<br> Lesní cesta Na Výsluní
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1400/1,1417/2,1418/1,1424/10,1424/11,1424/12 <,>
1424/13 v katastrálním území Černá v Pošumaví.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení spis.zn.S-MUCK/17473/2019/ODSH/Trn,MUCK
35463/2019/ODSH/Trn,ze dne 04.07.2019,které nabylo právní moci dne 13.08.2019 <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- Jedná se o rekonstrukci lesní cesty,která zajišťuje přístup do okolních lesních porostů a
<br> napojení na stávající dopravní síť <.>
- Návrh řešení předpokládá zvýšení kategorie lesní cesty na 1L 4,5/30.Délka LC je 1 147 m <.>
<br> Šířka vozovky 3,5 m s krajnicemi šířky 0,5 m zpevněných štěrkodrtí.Příčný sklon je
jednostranný 2 %.Kategorie komunikace - účelová komunikace <.>
<br> - Komunikace je navržena dle ČSN 73 6108 a vyhlášky č.239/2017 Sb.Vozovka je
navržena z asfaltobetonu ACO dle ČSN EN 13108-1 <.>
<br> - Lesní cesta je doplněna 4 výhybnami délky 25,0 m v km 0,090-0,115,0,290-0,315,0,665-
0,690,0,930-0,955 <.>
<br> - Stavba se skládá ze stavebního objektu SO 101 - lesní cesta <.>
- Odvodnění lesní cesty je řešeno příčným sklonem vozovky do silničních příkopů podél
řešené cesty a na okolní terén,při zachování současného odtoku dešťové vody <.>
<br> - V km 0,17860 je stávající nevyhovující propustek nahrazen novým DN 600 s obetonováním
s čely z lomového kamene <.>
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 zákona o po...

Načteno

edesky.cz/d/4775287

Meta

Stavební informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz