« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Veřejná Vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná Vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu
Měsíský úřad Tachov Hornickú 1695,347 01 TACHOV Odbor dopruvy a silničního hospodúřství Váš dopis č.j.: Ze dne:.Spis.značka: Naše č.j.: Vyřizuje: Telefon; E-mail: Datum; 23,06.202l 483512021-oDSH/TC lng,XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX katerina.prexlova@tachov-mesto.cz XX.06.202l Dle rozdělovníku vEŘEJnÁ vyHrÁšru OPATŘENÍ onBcNn PovAHY Městský úřad Tachov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen,<,> MěÚ Tachov ODSH") jako příslušný správni orgénpodle ust.§ 124 odst.6 zék.č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zménách některých zákoni,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,zákon o silničním provozu") nazák|adě žádosti podané dne 23.06.2021 právnickou osobou společností SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod dopravní stavby ZAPAD,Pražská čp.495,370 04 České Budějovice,provozovna: Zemská 259,337 0l Ejpovice,IČ 480 35 599,stgnol,<,> í,- v souladu s ust.§ 77 odst.l písm.c) zákonao silničním provozu po předchozím projednaní s dotčeným orgánem - Policií ČR,Kra.lské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní inspektorát Tachov č.j.: KRPP-I6l475-4lČr-ZOtS-Or 1006 ze dne 22.06.202I,přechodňou úpravu provozu na silnicích II/199,III/19850,ilI/1998,Illll9914,III|2002,IIIl200l,místních komunikacích obce Tisová MK 2c a MK 7c a veřejně přístupné úČelové komunikaci na p.p.č,85212 v k.ú.Kočov,v rámci úplné uzavirky silnice III|200I,z důvodu realizace stavby,<,> Most ev.č.2001-1 Klíčov - rekonstrukceo'.Stanovené dopravní znaěeni a zaíizeni bude provedeno dle předložené dokumentace DIO,zpracovatel: PONTEX s.r.o <.>,Bezová 1658,147 54Praha 4 (datum lIl20I9),která je přílohou tohoto opatření obecné povahy.- Doba platnosti přechodné úpravy provozu se stanovuje od 19.07.2021do 30.11.2021.Toto stanovení přechodné úpravy provozu rLa pozemních komunikacích se vydává za následuj ících podmínek: 1.Přechodná úprava provozu v dotčených úsecích pozemních komunikací bude provedena osazením dopravního znaěení (DZ) a zaíízení v místě,rozsahu a provedení dle předlo...

Načteno

edesky.cz/d/4763055

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz