« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Výzva o přezkoumání rozhodnutí ve věci územního rozhodnutí o umístění záměru "D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

34/2021/PŘ/2
č.j.38 A 4/2021 - 34
<br>
<br>
č.j.38 A 4/2021 - 34
<br>
<br> VÝZVA
<br>
Ve věci
žalobce: a) Voda z Tetčic z.s <.>
sídlem Hybešova 178,664 17 Tetčice
<br>
b) Krajina Dluhonice,z.s <.>
sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02,Přerov V - Dluhonice
<br>
c) Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
sídlem Cejl 866/50a,602 00 Brno
<br> proti
žalovanému Krajský úřad Olomouckého kraje
sídlem Jeremenkova 40,779 00 Olomouc
<br> o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.4.2021,č.j.KUOK 40737/2021,ve věci
změny územního rozhodnutí o umístění záměru „D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“
<br>
vyzývá Krajský soud v Ostravě
<br>
osoby,které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného
rozhodnutí nebo mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku
rozhodnutí soudu,aby ve lhůtě do 15.7.2021 písemně podepsanému soudu oznámily,že budou
v řízení uplatňovat práva osob zúčastněných na řízení ve smyslu § 34 zákona č.150/2002
Sb <.>,soudního řádu správního,ve znění pozdějších předpisů.Toto oznámení lze učinit pouze
v této lhůtě <.>
Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření,nahlížet do spisu,být
vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat,aby jí bylo uděleno slovo.Doručuje se jí rozhodnutí <,>
jímž se řízení u soudu končí,a může proti němu podat kasační stížnost.Osoba zúčastněná na
řízení nemůže disponovat předmětem řízení <.>
<br> Ostrava 24.června 2021
<br> JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
předsedkyně senátu
<br> Za správnost vyhotovení: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
34/2021/PŘ/1
č.j.38 A 6/2021 - 156
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
V Ý Z V A
<br>
<br> Ve věci
žalobců: a) Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> bytem Náves XXX/XX,XXX XX Přerov
b) XXXXX XXXXX
<br> bytem Náves XXX/XX,XXX XX Přerov
c) XXXXX XXXXX
<br> bytem Dluhonice X,XXX XX Přerov
společně zastoupených advokátem Mgr.Lukášem Wimětalem
sídlem Údolní 388/8,602 00 Brno
<br> proti
žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> sídlem Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br>
<br> o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 14.4.2021 č.j.KUOK 40737/2021,ve věci
územního rozhodnutí o umístění záměru „D1,stavba 0136 Říkovice – Přerov“
<br>
vyzývá Krajský soud v Ostravě
<br> osoby,které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného
rozhodnutí nebo mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku
rozhodnutí soudu,aby ve lhůtě do 20.7.2021 písemně podepsanému soudu oznámily <,>
že budou v řízení uplatňovat práva osob zúčastněných na řízení ve smyslu § 34 zákona
č.150/2002 Sb <.>,soudního řádu správního,ve znění pozdějších předpisů.Toto oznámení lze
učinit pouze v této lhůtě <.>
<br> Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný přezkoumal rozhodnutí Magistrátu města Olomouce
č.j.KUOK 40737/2021,jímž byla povolena změna územního rozhodnutí Městského úřadu
Přerov č.j.SÚ3229/2005-KI,o umístění stavby pod názvem „Dálnice D1,stavba 0136
Říkovice - Přerov“,kterým byla umístěna stavba pozemní komunikace - dálnice D1,úsek
Říkovice - Přerov II - Předmostí,staničení v km 75,300 - 85,400,včetně souvisejících a
doplňkových staveb,na pozemcích v katastrálních územích Horní Moštěnice,Bochoř,Přerov <,>
Předmostí,Lověšice u Přerova,Věžky u Přerova,Říkovice u Přerova,Dluhonice,Přestavlky
u Přerova <.>
<br> Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření,nahlížet do spisu,být
vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat,aby jí bylo uděleno slovo.Doručuje se jí rozhodnutí <,>
jímž se řízení u soudu končí,a může proti němu podat kasační stížn...

Načteno

edesky.cz/d/4743113

Meta

Stavební informace   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz