« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - Nařízení č.1/2021 o parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č.1/2021 o parkování
Nařízení obce Županovice č.1/2021
kterým se vymezují oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
<br> Zastupitelstvo obce Županovice se na svém zasedání dne 23.06.2021 usneslo vydat na základě § 23 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 a § 102 odst.4 ve spojení s odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1
<br> Vymezení oblastí obce
<br> 1) Oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou,nejvýše však na 24 hodin,jsou vymezeny takto: Část pozemku parcelní číslo 941/1 v katastrálním území Županovice – v prostoru od křižovatky u autobusové zastávky směrem k břehovému pozemku vodní nádrže Slapy.Grafické vymezení uvedené oblasti obce je v příloze č.1 k tomuto nařízení <.>
2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky vymezené tímto nařízením pro účely placeného stání musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu 2) <.>
<br> 3) Na místních komunikacích s režimem placeného stání musí být vyznačena placená doba,výše sjednané ceny a způsob zpoplatnění <.>
<br> Čl.2
<br> Placení sjednané ceny
<br> 1) Sjednaná cena se platí v hotovosti prostřednictvím parkovacího automatu <.>
2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku
po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak,aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe <.>
Čl.3
<br> Výjimky
Od zaplacení sjednané ceny na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích uvedených v článku 1 odst.1 tohoto nařízení jsou osvobozena viditelně označená silniční motorová ...

Načteno

edesky.cz/d/4733067

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz